Λογισμός Πράξης (Event Calculus) σε Java

Printer-friendly versionSend by email
Qualifications Required: 
Γνώσεις προγραμματισμού Java.
Qualifications Desired: 
Γνώσεις αναπαράστασης γνώσης και συμπερασμού.

Ο Λογισμός Πράξης (Event Calculus) είναι μία ευρέως διαδεδομένη γλώσσα λογικού προγραμματισμού η οποία επιτρέπει την αναπαράσταση γεγονότων και των αποτελεσμάτων τους. Έχει χρησιμοποιηθεί για αναπαράσταση και συμπερασμό σε πάρα πολλές εφαρμογές, όπως η ανάπτυξη πολυ-πρακτορικών συστημάτων, ιατρικών συστημάτων, καθώς και συστημάτων αναγνώρισης γεγονότων απο δεδομένα. Στα πλαίσια αυτής της εργασίας θα υλοποιηθεί ο Λογισμός Πράξης σε Java. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι πιο έυκολη η χρήση αυτού του λογισμού σε υπάρχοντα (εμπορικά) συστήματα τα οποία είναι υλοποιημένα σε Java.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

Andrew D. H. Farrell, Marek Sergot, Mathias Salle and Claudio Bartolini. Using the event calculus for tracking the normative state of contracts. International Journal of Cooperative Information System, 4(2--3), June-September 2005. http://www.doc.ic.ac.uk/~mjs/publications/IJICS_Farrell_Sergot.pdf

Administration

© 2018 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy