Αναγνώριση μοτίβων κίνησης εμποδίων στην αυτόνομη πλοήγηση ρομποτικής πλατφόρμας

Printer-friendly versionSend by email
Qualifications Required: 
Γνώσεις προγραμματισμού C/C++ ή Python
Qualifications Desired: 
(α) Εμπειρία στον προγραμματισμό για το ROS. (β) Εξοικίωσε με βασικές έννοιες ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης.

Η αποφυγή δυναμικών εμποδιών εξασφαλίζει την ακεραιότητα τόσο της
ρομποτικής πλατφόρμας όσο και των ανθρώπων και υλικού που δρουν στον
ίδιο χώρο. Σκοπός της διπλωματικής είναι η ανάπτυξη μεθόδου για
εντοπισμό κινούμενων εμποδίων με βάση τους αισθητήρες της ρομποτικής
πλατφόρμας (αποστασιόμετρα και κάμερες) και αναγνώριση μοτίβων κίνησης
του εμποδίου. Μία τέτοια μέθοδος επιτρέπει, για παράδειγμα, τον
υπολογισμό αποτελεσματικών ελιγμών αποφυγής.

Η διπλωματική μπορεί να επεκτείνει το σχετικό σύστημα που έχει
αναπτυχθεί στο εργαστήριο ή να δοκιμάσει νέα προσέγγιση στο πρόβλημα.

Η διπλωματική δίνει την ευκαιρία στον φοιτητή να χρησιμοποιήσει
εξαιρετικά προηγμένες ρομποτικές πλατφόρμες και να πειραματιστεί με
τεχνολογίες αιχμής στην ρομποτική.

Απαιτείται καθημερινή παρουσία στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, εργάσιμες ημέρες
και ώρες, τουλάχιστον κατά την διάρκεια της πειραματικής φάσης της
διπλωματικής.

Ενδεικτική βιβλιογραφία

Theodoros Varvadoukas, Ioannis Giotis, Stasinos Konstantopoulos,
Detecting Human Patterns in Laser Range Data. In: Proceedings of the
20th European Conference on AI (ECAI 2012)
. Montpellier, France, 27-31
August 2012.

Administration

© 2018 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy