Αναγνώριση και εξαγωγή μεταφοράς και γενικά μη-κυριολεκτικής σημασίας

Printer-friendly versionSend by email
Qualifications Required: 
(α) Εξοικείωση με τις βασικές έννοιες της σημασιολογίας και μεθόδους εξαγωγής πληροφορίας (β) Εξοικείωση με scripting και εργαλεία της γραμμής εντολών
Qualifications Desired: 
Εξοικείωση με συστήμα επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, όπως το Ellogon και το GATE

Σκοπός της διπλωματικής είναι η ανάπτυξη μεθόδων αναγνώρισης και
εξαγωγής μεταφοράς και γενικά μη-κυριολεκτικής χρήσης
λέξεων. Ειδικότερα, έμφαση δίνεται στον εντοπισμό κριτηρίων διάκρισης
που δεν απαιτούν "βαρείς" συντακτικούς και σημασιολογικούς
πόρους (π.χ., συντακτικός αναλυτής, framenet) και μπορούν να
εφαρμοστούν σε γλώσσες όπου τέτοιοι πόροι δεν είναι διαθέσιμοι.

Δεν απαιτείται καθημερινή παρουσία στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, αλλά τακτικές
συναντήσεις επίβλεψης.

Ενδεικτική βιβλιογραφία

Konstantinos Pechlivanis and Stasinos Konstantopoulos, "Corpus
Based Methods for Learning Models of Metaphor in Modern Greek".
In Proceedings 3rd International Conference on Statistical
Language and Speech Processing (SLSP 2015)
, Budapest, 24-26
November 2015.

Ekaterina Shutova, Simone Teufel and Anna Korhonen, Statistical
Metaphor Processing. Computational Linguistics 39(2), 2012.
[fulltext]

Administration

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy