Βελτίωση ανάλυσης δορυφορικών εικόνων

Printer-friendly versionSend by email
Qualifications Required: 
Γνώσεις επεξεργασίας εικόνας και προγραμματισμού C++ ή Python
Qualifications Desired: 
Γνώσεις επεξεργασίας δορυφορικών δεδομένων και προγραμματισμού Matlab

Στόχος της εργασίας είναι η βελτίωση της χωρικής διακριτικής ικανότητας (spatial resolution) δορυφορικών εικόνων για τον εντοπισμό αλλαγών κάλυψης/χρήσεων γης. Για το σκοπό αυτό θα υλοποιηθεί αλγόριθμος υπερ-ανάλυσης (super-resolution algorithm) και θα πραγματοποιηθούν πειράματα με δορυφορικές εικόνες Landsat και Sentinel-2. Θα μελετηθούν διάφορα ποσοτικά κριτήρια εκτίμησης της χωρικής βελτίωσης της παραγόμενης εικόνας.

Administration

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy