Αναγνώριση και πρόβλεψη σύνθετων γεγονότων με αυτόματα

Printer-friendly versionSend by email
Qualifications Required: 
Γνώσεις θεωρίας αυτομάτων. Γνώσεις θεωρίας πιθανοτήτων. Γνώσεις συναρτησιακού προγραμματισμού.
Qualifications Desired: 
Γνώσεις αναπαράστασης γνώσης και συμπερασμού. Γνώσεις λογικού προγραμματισμού.

Τα συστήματα αναγνώρισης γεγονότων δέχονται ως είσοδο ροές δεδομένων επί των οποίων προσπαθούν να εντοπίσουν ενδιαφέροντα μοτίβα, με βάση κάποιους κανόνες που έχει ορίσει ο χρήστης. Τέτοια συστήματα έχουν μελετηθεί και αναπτυχθεί σε διάφορα ερευνητικά πεδία, όπως αυτά της Τεχνητής Νοημοσύνης, των Κατανεμημένων Συστημάτων και της Τεχνολογίας Λογισμικού. Ως επόμενο βήμα μετά την αναγνώριση καθεαυτή θεωρείται και η δυνατότητα για πρόβλεψη γεγονότων πριν αυτά συμβούν κι εντοπιστούν από το σύστημα αναγνώρισης. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος αναγνώρισης γεγονότων καθώς και πιθανοτικής πρόβλεψής τους. Ως βάση του συστήματος θα χρησιμοποιηθεί ο φορμαλισμός των αυτομάτων και διάφορων παραλλαγών τους, όπως τα συμβολικά αυτόματα.

Αναλόγως των ενδιαφερόντων του φοιτητή, η εργασία μπορεί να κινηθεί προς διάφορες κατευθύνσεις, όπως (ενδεικτικά) οι παρακάτω:

  • Ανάπτυξη ενός μεταγλωττιστή για τη μετάφραση κανόνων σε αυτόματα.
  • Επέκταση των εκφραστικών δυνατοτήτων των συμβολικών αυτομάτων.
  • Εφαρμογή της θεωρίας των μαρκοβιανών αλυσίδων σε συμβολικά αυτόματα.
  • Σύγκριση διαφορετικών συστημάτων πρόβλεψης γεγονότων (π.χ., πιθανοτικά συμβολικά αυτόματα σε σχέση με πιθανοτικά προθεματικά δέντρα).

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

Administration

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy