ευφυείς πράκτορες

Ανάπτυξη βιβλιοθήκης πρωτοκόλλων επικοινωνίας πολυ-πρακτορικών συστημάτων.

Στην βιβλιογραφία των πολυ-πρακτορικών συστημάτων έχουν διατυπωθεί διάφορα πρωτόκολλα επικοινωνίας πρακτόρων, όπως π.χ. πρωτόκολλα για διαπραγμάτευση, σύναψη συμβολαίου (contract-net), δημοπρασία (English auction, Dutch auction, Vickrey auction), ψηφοφορία, διαχείριση υπολογιστικών πόρων, επίλυση διαφωνίας κα. Στο πλαίσιο αυτής της εργασίας θα αναπτυχθεί μια βιβλιοθήκη πρωτοκόλλων επικοινωνίας για «ανοιχτά πολυ-πρακτορικά συστήματα». Σε αυτά τα συστήματα δεν υπάρχει πρόσβαση στον κώδικα των πρακτόρων και δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί αν η συμπεριφορά τους θα είναι σύμφωνη με τους κανόνες ενός πρωτοκόλλου. Η διατύπωση ενός πρωτοκόλλου θα εκφράζει τα δικαιώματα (permissions, rights) και τις υποχρεώσεις (obligations) των πρακτόρων, καθώς και τις κυρώσεις προς αυτούς (σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους κανόνες).

Artikis A. and Sergot M. Executable Specification of Open Multi-Agent Systems, Logic Journal of the IGPL, 18(1):31-65, 2010.
http://users.iit.demokritos.gr/~a.artikis/publications/artikis-IGPL.pdf

Ανάπτυξη οργανισμών πρακτόρων σε περιβάλλοντα διάχυτης νοημοσύνης

Τα περιβάλλοντα διάχυτης νοημοσύνης παρέχουν "διάφανες" υπηρεσίες προς τους χρήστες τους σε ένα ανθωποκεντρικό περιβάλλον διάδρασης. Συνήθως τα περιβάλλοντα αυτά απαρτίζονται από συσκευές (αισθητήρες και ενεργές συσκευές) οι οποίες παρέχουν πληροφορία και λειτουργικότητα μέσω υπηρεσιών.
Στόχος της πτυχιακής/διπλωματικής είναι η αξιοποίηση συγκεκριμένου περιβάλλοντος ανάπτυξης οργανισμών πρακτόρων (PROLOG - JAVA) για την ανάπτυξη δυναμικών οργανισμών πρακτόρων που αξιοποιούν υπηρεσίες ιστού για την εξυπηρέτηση αναγκών διάχυτης νοημοσύνης. Έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη υπηρεσιών ιστού και τη σύνδεσή τους με πολυπρακτορικά συστήματα και στην αξιοποίηση των υπηρεσιών αυτών υπό το πρίσμα των αναγκών της διάχυτης νοημοσύνης.

Ανάπτυξη Συνεργατικών Πρακτόρων σε Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Η ανάπτυξη πρακτόρων λογισμικού για την παρουσίαση αντικειμένων προς πώληση, και για την περιγραφή/παρουσίαση του περιεχομένου ιστοσελίδων αποσκοπεί στην αύξηση του ενδιαφέροντος και της εμπειρίας των επισκεπτών των ιστοσελίδων, αλλά και στην ορθότητα της παρουσίασης του περιεχομένου. Η διπλωματική εργασία έχει ώς στόχο την ανάπτυξη συνεργατικού πράκτορα λογισμικού για την παρουσίαση περιεχομένου ιστοσελίδων και αγαθών που προβάλλονται μέσω αυτών.

Σχεδιασμός και Ανάλυση Στρατηγικών για Οικονομικούς Πράκτορες με Ρεαλιστικά Χαρακτηριστικά

Γενικά τα μοντέλα που συνήθως χρησιμοποιούνται στην ανάλυση των χαρακτηριστικών δημοπρασιών δεν είναι ιδιαίτερα ρεαλιστικά από την άποψη ότι δεν κοιτάζουν ταυτόχρονα μια σειρά από χαρακτηριστικά που είναι σημαντικά για τους συμμετέχοντες, όπως πχ. χρηματικοί περιορισμοί, αβεβαιότητα στην αξία που έχουν τα αγαθά που συναλλάσσονται, ή διαφορετική διάθεση για ανάληψη ρίσκου. Ο επιβλέπων έχει παρουσιάσει δουλειά η οποία διαπραγματεύεται αυτό το πρόβλημα από θεωρητική σκοπιά. Στην εργασία, τα ζητούμενα θα είναι η πειραματική ανάλυση των πιο πολύπλοκων μοντέλων.
Εναλλακτικά, ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον ζήτημα είναι η ανάλυση της συμπεριφοράς ανθρώπων που συμμετέχουν σε συναλλαγές αυτού του είδους και το αν η συμπεριφορά τους είναι λογική, το οποίο έχει άμεση σχέση με τον αν τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται είναι τα κατάλληλα. Για να γίνει η μελέτη αυτού του ζητήματος είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί μία εφαρμογή η οποία θα βοηθάει την εκτέλεση αυτών των πειραμάτων. Για παράδειγμα, θα πρέπει να είναι δυνατόν οι συμμετέχοντες να πληροφορούνται τι πρέπει να αγοράσουν μαζί με τις προτιμήσεις τους και να δηλώνουν στη συνέχεια μέσω της εφαρμογής το πόσο που προσφέρουν σε κάθε δημοπρασία.

Syndicate content

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy