κατανεμημένα συστήματα

ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΨΕΙΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Με την πρόοδο της τεχνολογίας (κινητές συσκευές, GPS, RFID, κ.ά.) είναι πλέον δυνατή η παρακολούθηση του γεωγραφικού στίγματος μεγάλου πλήθους κινούμενων αντικειμένων (λ.χ., αυτοκινήτων, πλοίων, αεροπλάνων) σε πραγματικό χρόνο με την μορφή ρεύματος δεδομένων (data stream). Ωστόσο, μεγάλα τμήματα της τροχιάς (trajectory) τέτοιων αντικειμένων συχνά εξελίσσονται σχεδόν σε ευθεία γραμμή και με πρακτικά σταθερή ταχύτητα. Επομένως, η συσσώρευση γεωγραφικών στιγμάτων κατά μήκος αυτών των τμημάτων περιττεύει, ενώ ο υπερβολικός όγκος τους μπορεί να δυσχεράνει σημαντικά την έγκαιρη παροχή απαντήσεων σε ερωτήματα (λ.χ. ποια πλοία κινήθηκαν κοντά στο λιμάνι κατά το τελευταίο δεκάλεπτο). Γι’ αυτόν τον λόγο, πρόσφατα έχει προταθεί η δημιουργία συνόψεων κάθε τροχιάς, ανιχνεύοντας σε πραγματικό χρόνο χαρακτηριστικά σημεία (critical points) της εξελισσόμενης πορείας κάθε αντικειμένου. Τέτοια σημεία που δηλώνουν λ.χ. στάση, στροφή ή αργή κίνηση ενός μεμονωμένου αντικειμένου μπορούν να εντοπισθούν βάσει κανόνων που ελέγχουν μεταβολές στο διάνυσμα της ταχύτητάς του. Πειραματικές μελέτες έδειξαν ότι με προσεκτική παραμετροποίηση, ακόμη κι αν απορριφθεί σχεδόν το 99% των πρωτογενών στιγμάτων, η τροχιά μπορεί να ανασυντεθεί με αρκετά ικανοποιητική ακρίβεια βάσει μόνο των χαρακτηριστικών στιγμάτων, επιταχύνοντας σημαντικά την επεξεργασία ερωτημάτων και την online αναγνώριση πιο σύνθετων φαινομένων (λ.χ. πλοία που προσεγγίζουν το ένα το άλλο).

Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των παραγομένων συνόψεων στα πλαίσια ενός συστήματος που θα διαχειρίζεται τροχιές αντικειμένων με χρήση λογισμικών για μεγάλα δεδομένα (λ.χ. Apache Flink, Kafka, Spark). Η μελέτη προβλέπεται να κινηθεί σε δύο κύριους άξονες:

• Δυνατότητα δυναμικών ρυθμίσεων στις τιμές των παραμέτρων που επηρεάζουν την αναγνώριση των χαρακτηριστικών σημείων. Λ.χ., το κατώφλι της ταχύτητας για την ανίχνευση αργής κίνησης θα πρέπει να ορίζεται διαφορετικά, ανάλογα με τον τύπο του κινούμενου αντικειμένου (π.χ. άλλο κατώφλι για δεξαμενόπλοιο και άλλο ένα μικρό αλιευτικό σκάφος). Επίσης, η γεωγραφική περιοχή στην οποία κινείται κάποιο αντικείμενο μπορεί να επιβάλλει συγκεκριμένους περιορισμούς (λ.χ. όριο ταχύτητας) που τώρα δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν. Απλές τεχνικές μηχανικής μάθησης θα μπορούσαν να εφαρμοστούν προκειμένου κάθε αντικείμενο να «μαθαίνει» βάσει του μοτίβου της κινήσεώς του για να μπορεί να προσαρμόζει αναλόγως τις εκάστοτε παραμέτρους.
• Μολονότι οι δραστικά συμπιεσμένες τροχιές καταφέρνουν να αποδώσουν πολύ καλά την κίνηση των αντικειμένων, αρκετά συχνά τυχαίνει να απορρίπτουν στίγματα που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα για την ανίχνευση πιο σύνθετων φαινομένων (λ.χ. πλοία εν κινήσει). Όταν λοιπόν απαιτείται κάτι τέτοιο, ο αλγόριθμος θα πρέπει να μπορεί να «χαλαρώνει» τον βαθμό συμπίεσης, τηρώντας περισσότερα στίγματα με κατάλληλη ρύθμιση στις παραμέτρους ή ακόμη και απενεργοποιώντας προσωρινά κάποιους κανόνες ανίχνευσης χαρακτηριστικών σημείων.

Πειραματική Σύγκριση Συστημάτων Αναγνώρισης Σύνθετων Γεγονότων

Τα συστήματα αναγνώρισης σύνθετων γεγονότων από δεδομένα έχουν μελετηθεί και αναπτυχθεί σε διάφορα ερευνητικά πεδία, όπως αυτά της Τεχνητής Νοημοσύνης, των Κατανεμημένων Συστημάτων και της Τεχνολογίας Λογισμικού. Για παράδειγμα, στο χώρο της ναυτιλίας έχουν αναπτυχθεί συστήματα που επιβλέπουν τη δραστηριότητα των πλοίων με στόχο την αναγώριση, σε πραγματικό χρόνο, ύποπτης, επικίνδυνης και παράνομης συμπεριφόράς. Ο στόχος της εργασίας είναι η εμπειρική σύγκριση μηχανών αναγνώρισης σύνθετων γεγονότων, όπως το σύστημα ESPER το οποίο προέρχεται από το χώρο των βάσεων δεδομένων και βασίζεται σε χρονικές προεκτάσεις της γλώσσας SQL, και το σύστημα RTEC το οποίο προέρχεται από το χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης και βασίζεται στο λογισμό πράξης (Event Calculus). Η σύγκριση θα πραγματοποιηθεί σε πραγματικά (non-synthetic) δεδομένα από το χώρο της ναυτιλίας.

Η εκπόνηση της εργασίας θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τη MarineTraffic (http://www.marinetraffic.com/).

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Artikis A., Sergot M. and Paliouras G. An Event Calculus for Event Recognition. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE), 2015.
http://users.iit.demokritos.gr/~a.artikis/publications/artikis-TKDE14.pdf

Ανάπτυξη γραφικού περιβάλλοντος Λογισμού Πράξης (Event Calculus)

Ο Λογισμός Πράξης (Event Calculus) είναι ένας ευρέως διαδεδομένος φορμαλισμός ο οποίος επιτρέπει την αναπαράσταση γεγονότων και των αποτελεσμάτων τους. Έχει χρησιμοποιηθεί για αναπαράσταση και συμπερασμό σε πάρα πολλές εφαρμογές, όπως η ανάπτυξη πολυ-πρακτορικών συστημάτων, ιατρικών συστημάτων, καθώς και συστημάτων αναγνώρισης γεγονότων απο δεδομένα. Στα πλαίσια αυτής της εργασίας θα υλοποιηθεί ενα γραφικό περιβάλλον το οποίο θα επιτρέπει στον χρήστη που δεν γνωρίζει το συντακτικό του Λογισμού Πράξης να αναπτύξει μία βάση γνώσης.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

Murray Shanahan: The Event Calculus Explained. Artificial Intelligence Today: 409-430, 1999. http://www.doc.ic.ac.uk/~mpsha/ECExplained.pdf

P. Karampiperis, G. Mouchakis, G. Paliouras,V. Karkaletsis, "ER Designer Toolkit: A Graphical Event Definition Authoring Tool", in Proc. of 4th International Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments (PETRA) , Crete, Greece, 25-27 May 2011. http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2141663

Ανάπτυξη συστήματος αναγνώρισης γεγονότων από δεδομένα

Τα συστήματα αναγνώρισης συμβολικών γεγονότων/συμπεριφορών από δεδομένα έχουν μελετηθεί και αναπτυχθεί σε διάφορα ερευνητικά πεδία, όπως αυτά της Τεχνητής Νοημοσύνης, των Κατανεμημένων Συστημάτων και της Τεχνολογίας Λογισμικού. Για παράδειγμα, έχουν αναπτυχθεί συστήματα που επιβλέπουν την λειτουργία μέσων μαζικής μεταφοράς και αναγνωρίζουν “ενδιαφέρουσες” συμπεριφορές που λαμβάνουν χώρα, όπως η οδήγηση ενός λεωφορείου με μη οικολογικό τρόπο. Ταυτόχρονα έχουν αναπτυχθεί συστήματα που αναγνωρίζουν διάφορα είδη καρδιακής αρρυθμίας με βάση τα δεδομένα που προέρχονται από αισθητήρες που βρίσκονται στον ασθενή. Στο πλαίσιο της εργασίας θα επεκταθεί το σύστημα αναγνώρισης γεγονότων Run-Time Event Calculus (RTEC).

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

Artikis A., Sergot M. and Paliouras G. An Event Calculus for Event Recognition. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE), 2014.
http://users.iit.demokritos.gr/~a.artikis/publications/artikis-TKDE14.pdf

Κατανεμημένοι αλγόριθμοι συλλογιστικής για λογικές περιγραφών

Η διπλωματική αυτή αποσκοπεί στην μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας σε θέματα που αφορούν κατανεμημένη συλλογιστική για λογικές περιγραφών και στην υλοποίηση ενός τέτοιου συστήματος σε κατανεμημένο περιβάλλον.

Syndicate content

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy