κατανεμημένος προγραμματισμός

Επεξεργασία μεγάλων δεδομένων παντού

Η ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων μεγάλης κλίμακας συχνά απαιτεί την χρήση συνδυασμού απομακρυσμένων και τοπικών πλατφορμών, υπηρεσιών και υποδομών νέφους (cloud computing). Κάποια από αυτά διαχειρίζονται και παρέχουν δεδομένα, ενώ άλλα μπορεί να προορίζονται για επεξεργασία παρτίδων ή ροών δεδομένων (batch/stream processing). Η μεταφορά δεδομένων μεταξύ τους και η υποβολή εργασιών σε αυτά πραγματοποιείται συχνά με το χέρι ή με εξειδικευμένα εργαλεία ροής εργασίας. Και οι δύο προσεγγίσεις απαιτούν σημαντική γνώση της εσωτερικής λειτουργίας των εμπλεκόμενων υποδομών από τον τελικό χρήστη.

Η εργασία αυτή θα διερευνήσει λύσεις με βάση τον τυπικό τρόπο οργάνωσης αρχείων και φακέλων που υλοποιείται από κάθε λειτουργικό σύστημα, προφέροντας μία ενιαία εικόνα σε τοπικές και απομακρυσμένες ετερογενείς υποδομές. Η εφαρμογή που θα αναπτυχθεί θα επιτρέπει στους χρήστες της να δημιουργούν, να ελέγχουν τοπικά, να εκτελούν και να παρακολουθούν εξ αποστάσεως Hadoop και άλλα είδη εργασιών μέσω φαινομενικά τοπικών αρχείων και φακέλων.

Development of (Micro-) Services for Internet of Things Applications (Multiple Positions)

* Please note that we welcome proposals from students carrying experience in different thematic areas such as Agriculture, Tourism, Logistics, Healthcare or any other areas that may believe the IoT can have an impact, as long as one has a keen interest in Computer Science and Programming.

Motivation
Recent technological advances in computer systems and telecommunications set a fertile ground for the rapid growth of the Internet of Things (IoT). The core characteristic of IoT is the integration of heterogeneous and multimodal sensors, processing units and action elements (actuators) in a distributed environment. (Micro-) Services are expected to be developed to interconnect and integrate billions of devices. Such micro-services have to be reusable and reconfigurable so that the developers could use them in building and realizing more complex services and applications.

What We Offer
The Intelligent Software Solutions Lab. (ISS) of the Inst. of Informatics & Telecommunications of NCSR 'Demokritos' has developed a scalable, distributed and cloud-based IoT platform with high-availability, called SYNAISTHISI. SYNAISTHISI follows a service-based architecture where all IoT resources are transformed to interoperable IoT services. Businesses, developers, and users may participate in the ecosystem by producing, consuming and interconnecting the available services, managing to develop their own real time applications and services by reusing digital assets and therefore offering IoT-based services with minimal time to market. (http://iot.synaisthisi.iit.demokritos.gr/)

Your Contribution
The Intern will be responsible for the development of a few independent services that might feel unconnected at first; however, collectively they have to be used for building more complex IoT applications. The common ground will be the integration with the SYNAISTHISI platform and the corresponding protocols that the SYNAISTHISI platform supports.
The (Micro-) Services will initially fit in an area of interest to help the intern develop an expertise in that particular area. However, the gained skills will later be transferable to other domains as well.

Multiple Positions
A. Smart Farming and Agriculture:
Examples of such applications are: Environmental Monitoring, Web Scrapping (news, weather channel), plant monitoring, etc.

B. Smart Home - Energy Management
Examples of such applications are: Smart Lighting Control, Stand-by state control of devices, Smart Heating and A/C control, Energy Load Shifting. Additionally, the intern will have access to already developed services from past projects.

C. Smart Home - Ambient Assisted Living
Examples of such applications are: People Fall detection, Activity Recognition, Verify Performance of daily activities (Did I take my pills/have a shower/went shopping), Schedule - Reminders, Autonomous control of Home activities.

D. Tourism/Smart cities
Examples of such applications are: Location-based marketing, Smart Suggestions, Boat Tracking, Boat/Car sharing services, Accident Response, Safety and Security of Tourists, Traffic information, environmental information, tour planning, parking availability,etc.

Overall, the services will either be semantically or syntactically interoperable enabling developers and end-users to seamlessly interconnect them in ever more complex applications. These IoT services will be registered with at least one IoT platform and discoverable by other services. We expect that the Interns will support an ecosystem of IoT services and will have the experience to cooperate with other members of the team a) to help them create a more generic marketplace of services, and b) supervise other developers to create IoT services in a systematic way. In return, he/she will have gained vast experience in a very active area that attracts the lights of the world's biggest corporations.

Looking for some inspiration on IoT applications?
https://www.the-iot-marketplace.com/

For more information, please contact
Dr Costas S. Spyropoulos
Director of Research
costass@iit.demokritos.gr

Interoperability amongst Internet of Things platforms

Motivation
Recent advances in computer systems and in communication technologies and protocols, as well as in service-oriented (SoA) and everything as a service (EaaS) architectures, set a fertile ground for the rapid growth of the Internet of Things (IoT). The main feature of IoT is the integration of heterogeneous and multimodal sensors, processing units and action elements (actuators) in a distributed and ambient environment. Billions of devices are expected to be interconnected and integrated as (Micro-) Services, which can be used and re-used by developers making the building and realization of complex applications easier. On the other hand, IoT platforms are necessary to facilitate the communication capabilities of the developed services, along with the service discovery process, support interoperability, and service composition. At a higher level, the IoT revolution will rely on multiple platforms that also need to be interoperable for the realization of the IoT vision.

Research and Development Area:
One problem in this field is the interconnection of heterogeneous platforms, systems, and services, in order to fully cooperate with each other in every aspect of their operation (such as turning on / off, configuration, exchange of information, etc.) [1,2]. The vision is to create seamless interconnections, and provide an infrastructure for the automatic discoverability, configuration, and execution of IoT services and platforms [3,4]. However, since existing systems are often developed independently of each other, the challenge is how to use semantics, open APIs, reference architectures or common protocols for the interconnection amongst the platforms in order to support and expose the interoperability capabilities to third party developers or services.

Goals and Expected Outcomes:
As part of this work, we will examine existing systems and services (such as APIs from FIWARE-www.fiware.org ecosystem), protocols, and desirable features, which are under development (eg. symbIoTe-www.symbiote-h2020.eu, and BIG IoT-www.big-iot.eu). Then, specific scenarios will be developed which will demonstrate that interoperability is possible, using the IoT platform “SYNAISTHISI” and IoT-enabled services, which have already been developed by the IIT for experimental purposes. This thesis gives an opportunity to the student to deal with technologies and protocols of the Internet of Things, which are expected in the future to form the basis for the development of the majority of computer systems and applications.

For more information, please contact
Dr Costas S. Spyropoulos
Director of Research
costass@iit.demokritos.gr

[1] Interoperability: The Challenge Facing the Internet of Things: http://www.altimetergroup.com/2014/02/interoperability-the-challenge-fac...

[2] 5 Things To Know About The IoT Platform Ecosystem: https://iot-analytics.com/5-things-know-about-iot-platform/

[3] Misra, P., Rajaraman, V., Dhotrad, K., Warrior, J. and Simmhan, Y., 2015. An Interoperable Realization of Smart Cities with Plug and Play based Device Management. arXiv preprint arXiv:1503.00923.

[4] P. Desai, A. Sheth and P. Anantharam, "Semantic Gateway as a Service Architecture for IoT Interoperability," 2015 IEEE International Conference on Mobile Services, New York, NY, 2015, pp. 313-319.

Syndicate content

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy