μοντελοποίηση χρηστών

Τεχνικές εξόρυξης γνώσης για την μοντελοποίηση χρηστών

Οι τεχνικές εξόρυξης γνώσης δίνουν τη δυνατότητα αυτόματης κατασκευής και δυναμικής ενημέρωσης μοντέλων χρηστών, τα οποία αποτελούν την βάση για την εξατομίκευση των Διαδυκτυακών υπηρεσιών. Στο Εργαστήριο έχει αναπτυχθεί ένας εξυπηρετητής εξατομίκευσης (personalization server) γενικής χρήσης. Σκοπός της εργασίας είναι η επέκταση των δυνατοτήτων του εξυπηρετητή εξατομίκευσης με νέες μεθόδους εξόρυξης γνώσης από δεδομένα χρήσης του Παγκόσμιου Ιστού.

Εκμάθηση γραμματικών από δεδομένα χρήσης του Παγκόσμιου Ιστού, με τη βοήθεια καταλόγων του Ιστού

Η πλοήγηση ενός χρήστη σε έναν ιστιακό τόπο ή γενικότερα στον Ιστό καταγράφεται ως ακολουθία επερωτήσεων από τους εξυπηρετητές που παρέχουν το περιεχόμενο. Αυτή η ακολουθία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τη μοντελοποίηση της συμπεριφοράς των χρηστών στον Ιστό. Στο Εργαστήριο έχει αναπτυχθεί μία μέθοδος που μοντελοποιεί τη συμπεριφορά των χρηστών με γραμματικές, τις οποίες μαθαίνει από τα δεδομένα που συλλέγουν οι εξυπηρετητές. Στα πλαίσια της εργασίας θα βελτιωθεί αυτή η μέθοδος χρησιμοποιώντας καταλόγους του Ιστού (Web directories) ως κατηγοριοποίηση του περιεχομένου που υπάρχει στον Ιστό και το οποίο ανακτούν οι χρήστες.

Syndicate content

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy