οντολογίες

Design of Templates for the Fast Development of IoT Applications

Motivation
Recent technological advances in computer systems and telecommunications set a fertile ground for the rapid growth of the Internet of Things (IoT). The core characteristic of IoT is the integration of heterogeneous and multimodal sensors, processing units and action elements (actuators) in a distributed environment. (Micro-) Services are expected to be developed to interconnect and integrate billions of devices. Such micro-services have to be reusable and reconfigurable so that the developers could use them in building and realizing more complex services and applications.

What We Offer
The Intelligent Software Solutions Lab. (ISS) of the Inst. of Informatics & Telecommunications of NCSR 'Demokritos' has developed a scalable, distributed and cloud-based IoT platform with high-availability, called SYNAISTHISI. SYNAISTHISI follows a service-based architecture where all IoT resources are transformed to interoperable IoT services. Businesses, developers, and users may participate in the ecosystem by producing, consuming and interconnecting the available services, managing to develop their own real time applications and services by reusing digital assets and therefore offering IoT-based services with minimal time to market. (http://iot.synaisthisi.iit.demokritos.gr/)

Your Contribution
To make effective use of IoT technologies and related service oriented architectures, the first step is to provide simple, but yet generic, application templates that constitute the building blocks for large numbers of complex applications. Based on these generic examples, developers will then be able to adapt to the IoT programming environments more quickly and easily.

The student must carefully research the state of the art of related fields (e.g., programming principles, source-to-source compilation procedures, generic programming, etc.) and propose abstract solutions that will be able to easily be composed into complex applications for a variety of use-cases, e.g. Smart Lighting, Precision Agriculture, Energy Management, Traffic Management, Patient Care, and so on.

Development of Graphical User Interfaces for Managing IoT Services (Multiple positions)

Motivation
Recent technological advancements, as well as the adoption of service-oriented (SoA) and everything as a service (EaaS) architectures, set a fertile ground for the rapid growth of the Internet of Things (IoT). Billions of devices are expected to be interconnected and integrated as (micro-) services, which can be used and re-used by developers making the building and realization of complex applications easier. IoT platforms are necessary to facilitate easy-to-use graphical user interfaces for managing this large number of services, e.g. access rights, execution, etc.

What We Offer
The Intelligent Software Solutions Lab. (ISS) of the Inst. of Informatics & Telecommunications of NCSR 'Demokritos' has developed a scalable, distributed and cloud-based IoT platform with high-availability, called SYNAISTHISI. SYNAISTHISI follows a service-based architecture where all IoT resources are transformed to interoperable IoT services. Businesses, developers, and users may participate in the ecosystem by producing, consuming and interconnecting the available services, managing to develop their own real time applications and services by reusing digital assets and therefore offering IoT-based services with minimal time to market. (http://iot.synaisthisi.iit.demokritos.gr/)

Your Contribution
The intern will be responsible for the extension and the development of graphical user interfaces that will improve the current infrastructure of cloud-based IoT platform SYNAISTHISI regarding the user experience. More specifically, we require the design of additional forms, managing of large lists with information, and visualizations of the related data.

Semantic-based Service Composition in IoT Marketplace

Motivation
Recent advances in computer systems and in communication technologies and protocols, as well as in service-oriented (SoA) and everything as a service (EaaS) architectures, set a fertile ground for the rapid growth of the Internet of Things (IoT). The main feature of IoT is the integration of heterogeneous and multimodal sensors, processing units and action elements (actuators) in a distributed and ambient environment. Billions of devices are expected to be interconnected and integrated as (micro-) services, which can be used and re-used by developers making the building and realization of complex applications easier. IoT platforms are necessary to facilitate the communication capabilities of the developed services, along with the service discovery process, support interoperability and service composition. At a higher level, the IoT revolution will rely on multiple platforms that also need to be interoperable for the realization of the IoT vision.

Research and Development Area
IoT adopts a service-oriented architecture (SoA), where all ``things'' are exposed as web services that can be used and reused. Available services in an IoT ecosystem can be combined to construct complex applications that fulfill some new desired functionality which none of the existing services is able to provide. This procedure is known as service composition [1]. Key steps in composing a service are the discovery of suitable services (available in a service registry) and their appropriate interconnection using an IoT-ready platform (e.g. the SYNAISTHISI platform developed at IIT, NCSR Demokritos http://synaisthisi.iit.demokritos.gr, http://iot.synaisthisi.iit.demokritos.gr), such that a functional composition is ensured where every service can be readily invoked. Discovering and interconnecting the services can be greatly enhanced by exploiting semantic descriptions of services, often provided in OWL-S or SAWSDL. The preferable way to perform service composition in the IoT context is in a completely automated fashion, where end-users simply specify their needs and a composite service is returned without further intervention (manual and semi-automatic approaches also exist in the literature).

Goals and Expected Outcome
Usually (automatic) service composition is posed as either an AI planning-based [2] or a graph-based [3] problem, where the goal is to match the outputs of services to the inputs of other services in order to produce an invokable composite service. Matching inputs to outputs constitutes the main step in fulfilling the functional requirements of a composite service. However, services may have preconditions and effects as part of their functional requirements which are often ignored by current methods. In this work, we shall follow the semantically-aware AI planning-based route to service composition and also consider preconditions and effects of services. Moreover, we will investigate non-functional requirements, such as user preferences, location, Quality of Service (QoS) (e.g. response time, throughput), price, as part of the planning problem in order to produce composite services that best fit the users’ needs. The temporal aspects of services will also be considered (e.g. a service may be unavailable at certain times), as well as the dynamic replacement of a service (e.g. when a service unexpectedly fails). This thesis gives an opportunity to the student to deal with an important problem arising in IoT, which is expected in the future to form one of the key elements of the envisioned ambient marketplace where services from different vendors and heterogeneous domains are produced, delivered and traded.

[1] Q. Z. Sheng, X. Qiao, A. V. Vasilakos, C. Szabo, S. Bourne, and X. Xu. Web services composition: A decade’s overview. Inf. Sciences, 280:218–238, 2014
[2] O. Hatzi, D. Vrakas, M. Nikolaidou, N. Bassiliades, D. Anagnostopoulos, and I. Vlahavas. An integrated approach to automated semantic web service composition through planning. IEEE Transactions on Services Computing, 5(3):319–332, 2012
[3] P. Rodriguez-Mier, C. Pedrinaci, M. Lama, and M. Mucientes. An integrated semantic web service discovery and composition framework. IEEE Transactions on Services Computing, PrePrints, 2015

For more information, please contact
Dr Costantine S. Spyropoulos
Director of Research
costass@iit.demokritos.gr

Dr Grigorios Tzortzis
Research Associate
gtzortzi@iit.demokritos.gr

Interoperability amongst Internet of Things platforms

Motivation
Recent advances in computer systems and in communication technologies and protocols, as well as in service-oriented (SoA) and everything as a service (EaaS) architectures, set a fertile ground for the rapid growth of the Internet of Things (IoT). The main feature of IoT is the integration of heterogeneous and multimodal sensors, processing units and action elements (actuators) in a distributed and ambient environment. Billions of devices are expected to be interconnected and integrated as (Micro-) Services, which can be used and re-used by developers making the building and realization of complex applications easier. On the other hand, IoT platforms are necessary to facilitate the communication capabilities of the developed services, along with the service discovery process, support interoperability, and service composition. At a higher level, the IoT revolution will rely on multiple platforms that also need to be interoperable for the realization of the IoT vision.

Research and Development Area:
One problem in this field is the interconnection of heterogeneous platforms, systems, and services, in order to fully cooperate with each other in every aspect of their operation (such as turning on / off, configuration, exchange of information, etc.) [1,2]. The vision is to create seamless interconnections, and provide an infrastructure for the automatic discoverability, configuration, and execution of IoT services and platforms [3,4]. However, since existing systems are often developed independently of each other, the challenge is how to use semantics, open APIs, reference architectures or common protocols for the interconnection amongst the platforms in order to support and expose the interoperability capabilities to third party developers or services.

Goals and Expected Outcomes:
As part of this work, we will examine existing systems and services (such as APIs from FIWARE-www.fiware.org ecosystem), protocols, and desirable features, which are under development (eg. symbIoTe-www.symbiote-h2020.eu, and BIG IoT-www.big-iot.eu). Then, specific scenarios will be developed which will demonstrate that interoperability is possible, using the IoT platform “SYNAISTHISI” and IoT-enabled services, which have already been developed by the IIT for experimental purposes. This thesis gives an opportunity to the student to deal with technologies and protocols of the Internet of Things, which are expected in the future to form the basis for the development of the majority of computer systems and applications.

For more information, please contact
Dr Costas S. Spyropoulos
Director of Research
costass@iit.demokritos.gr

[1] Interoperability: The Challenge Facing the Internet of Things: http://www.altimetergroup.com/2014/02/interoperability-the-challenge-fac...

[2] 5 Things To Know About The IoT Platform Ecosystem: https://iot-analytics.com/5-things-know-about-iot-platform/

[3] Misra, P., Rajaraman, V., Dhotrad, K., Warrior, J. and Simmhan, Y., 2015. An Interoperable Realization of Smart Cities with Plug and Play based Device Management. arXiv preprint arXiv:1503.00923.

[4] P. Desai, A. Sheth and P. Anantharam, "Semantic Gateway as a Service Architecture for IoT Interoperability," 2015 IEEE International Conference on Mobile Services, New York, NY, 2015, pp. 313-319.

Κατανεμημένοι αλγόριθμοι συλλογιστικής για λογικές περιγραφών

Η διπλωματική αυτή αποσκοπεί στην μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας σε θέματα που αφορούν κατανεμημένη συλλογιστική για λογικές περιγραφών και στην υλοποίηση ενός τέτοιου συστήματος σε κατανεμημένο περιβάλλον.

Syndicate content

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy