βελτιστοποίηση

Σχεδιασμός αγωγών μεταφοράς ρευστών με χρήση μαθηματικής βελτιστοποίησης και γεωγραφικών δεδομένων

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται διεθνώς αύξηση του αριθμού των αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου που βρίσκονται σε στάδια σχεδιασμού ή κατασκευής, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά το αρχικό στάδιο του σχεδιασμού θα επηρεάσουν τις επενδυτικές δαπάνες, την κατασκευή, τις λειτουργικές δαπάνες, την κατανάλωση καυσίμου, καθώς θέματα συντήρησης, ασφάλειας και περιβάλλοντος καθ όλη τη διάρκεια ζωής του αγωγού.
Η παρούσα εργασία βασίζεται σε υπάρχον λογισμικό βελτιστοποίησης ανεπτυγμένο σε Matlab, για την εύρεση της βέλτιστης όδευσης και σχεδιασμό συστημάτων αγωγών μεταφοράς ρευστών [1]. Η εργασία περιλαμβάνει μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας, επέκταση του λογισμικού, προσαρμογή του συστήματος εισαγωγής γεωγραφικών δεδομένων, συλλογή δεδομένων για συγκεκριμένη τοποθεσία (γεωγραφικά, μετεωρολογικά, χρήσεις γης κλπ), διεξαγωγή υπολογιστικών πειραμάτων, ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Εφόσον τα αποτελέσματα παρουσιάζουν ενδιαφέρον, η εργασία θα δημοσιευθεί σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό ή συνέδριο.

[1] Marcoulaki EC, Papazoglou IA, Pixopoulou N, 2012. Integrated Framework for the Design of Pipeline Systems Using Stochastic Optimisation and GIS tools. Chemical Engineering Research & Design, http://dx.doi.org/10.1016/j.cherd.2012.05.012

Λογικός συμπερασμός παρουσία αριθμητικών περιορισμών

Ο λογικός συμπερασμός εξάγει συμπεράσματα από τις σχέσεις ανάμεσα σε
αντικείμενα και από τα αξιώματα που τις διέπουν. Από την άλλη, η
ικανοποίηση περιορισμών εξάγει συμπεράσματα σχετικά με τιμές
μεταβλητών που διέπονται από περιορισμούς. Τόσο η δυνατότητα των
μεθόδων λογικού συμπερασμού να αξιοποιούν δεδομένα και περιορισμούς
πέρα από λογικές προτάσεις και αξιώματα, όσο και η δυνατότητα των
μεθόδων ικανοποίησης περιορισμών να αξιοποιούν αξιώματα σε εκφραστικές
λογικές είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Οι σχετικές συγκεραστικές
μέθοδοι περιορίζονται σε μεγάλο βαθμό στην σειριακή επίλυση του
λογικού και του αριθμητικού μέρους, με ελάχιστη αλληλεπίδραση ανάμεσα
στο λογικό και το αριθμητικό πεδίο.

Σκοπός της διπλωματικής είναι ο πειραματισμός με μεθόδους αναζήτησης
που βασίζονται σε ευριστικές που λαμβάνουν ταυτόχρονα υπ' όψιν τους τα
δεδομένα και αξιώματα/περιορισμούς και των δύο πεδίων. Εναλλακτικά ή
συμπληρωματικά, η διπλωματική μπορεί και να αφορά τον πειραματισμό με
την επίλυση συστημάτων σχεσιακών/λογικών και αριθμητικών περιορισμών
σε κατανεμημένα υπολογιστικά περιβάλλοντα, όπως το Map Reduce.

Ενδεικτική βιβλιογραφία

S. Konstantopoulos and G. Apostolikas, Fuzzy-DL reasoning over unknown
fuzzy degrees. In Proc. 3rd International IFIP Workshop on Semantic
Web & Web Semantics (IFIP SWWS 2007), Vilamoura, Portugal, 29-30
Nov. 2007. Published as LNCS 4806, Springer, 2007.

T. Le Provost and M.G. Wallace. Generalized constraint propagation
over the CLP Scheme. Journal of Logic Programming 16(3-4):319–359,
July 1993. Special Issue on Constraint Logic Programming.

Σχεδιασμός και Ανάλυση Στρατηγικών για Οικονομικούς Πράκτορες με Ρεαλιστικά Χαρακτηριστικά

Γενικά τα μοντέλα που συνήθως χρησιμοποιούνται στην ανάλυση των χαρακτηριστικών δημοπρασιών δεν είναι ιδιαίτερα ρεαλιστικά από την άποψη ότι δεν κοιτάζουν ταυτόχρονα μια σειρά από χαρακτηριστικά που είναι σημαντικά για τους συμμετέχοντες, όπως πχ. χρηματικοί περιορισμοί, αβεβαιότητα στην αξία που έχουν τα αγαθά που συναλλάσσονται, ή διαφορετική διάθεση για ανάληψη ρίσκου. Ο επιβλέπων έχει παρουσιάσει δουλειά η οποία διαπραγματεύεται αυτό το πρόβλημα από θεωρητική σκοπιά. Στην εργασία, τα ζητούμενα θα είναι η πειραματική ανάλυση των πιο πολύπλοκων μοντέλων.
Εναλλακτικά, ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον ζήτημα είναι η ανάλυση της συμπεριφοράς ανθρώπων που συμμετέχουν σε συναλλαγές αυτού του είδους και το αν η συμπεριφορά τους είναι λογική, το οποίο έχει άμεση σχέση με τον αν τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται είναι τα κατάλληλα. Για να γίνει η μελέτη αυτού του ζητήματος είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί μία εφαρμογή η οποία θα βοηθάει την εκτέλεση αυτών των πειραμάτων. Για παράδειγμα, θα πρέπει να είναι δυνατόν οι συμμετέχοντες να πληροφορούνται τι πρέπει να αγοράσουν μαζί με τις προτιμήσεις τους και να δηλώνουν στη συνέχεια μέσω της εφαρμογής το πόσο που προσφέρουν σε κάθε δημοπρασία.

Syndicate content

© 2018 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"