μοντελοποίηση χρηστών

Χαρακτηρισμός ακμών σε κοινωνικά δίκτυα

Σε κοινωνικά δίκτυα του είδους facebook, twitter κτλ., η φύση των συνδέσμων μεταξύ των μελών τους είναι τις περισσότερες φορές αδιευκρίνηστη. Για παράδειγμα, δεν είναι γνωστό αν δύο άτομα-κόμβοι που συνδέονται είναι φίλοι, συνεργάτες, ή βρίσκονται σε σχέση προϊσταμένου-υφισταμένου. Όμως αυτή η πληροφορία θα ήταν καθοριστικής σημασίας σε πολλούς τομείς συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης. Συνήθως τα μέλη ενός κοινωνικού δικτύου δεν χαρακτηρίζουν ρητά κάθε ακμή ή χαρακτηρίζουν μόνο ένα υποσύνολο τους αν το επιτρέπει η δομή του δικτύου. Οπότε τίθεται το θέμα του αυτόματου χαρακτηρισμού τους. Σε αυτή την κατεύθυνση μπορούν, μεταξύ των άλλων, να χρησιμοποιηθούν τεχνικές ημιεπιβλεπόμενης μάθησης. Το δεδομένα τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο ανάλυσης της εργασίας προέρχονται από δίκτυα συγγραφέων άρθρων, το σύνολο email της Enron κ.α.

Τεχνικές εξόρυξης γνώσης για την μοντελοποίηση χρηστών

Οι τεχνικές εξόρυξης γνώσης δίνουν τη δυνατότητα αυτόματης κατασκευής και δυναμικής ενημέρωσης μοντέλων χρηστών, τα οποία αποτελούν την βάση για την εξατομίκευση των Διαδυκτυακών υπηρεσιών. Στο Εργαστήριο έχει αναπτυχθεί ένας εξυπηρετητής εξατομίκευσης (personalization server) γενικής χρήσης. Σκοπός της εργασίας είναι η επέκταση των δυνατοτήτων του εξυπηρετητή εξατομίκευσης με νέες μεθόδους εξόρυξης γνώσης από δεδομένα χρήσης του Παγκόσμιου Ιστού.

Εκμάθηση γραμματικών από δεδομένα χρήσης του Παγκόσμιου Ιστού, με τη βοήθεια καταλόγων του Ιστού

Η πλοήγηση ενός χρήστη σε έναν ιστιακό τόπο ή γενικότερα στον Ιστό καταγράφεται ως ακολουθία επερωτήσεων από τους εξυπηρετητές που παρέχουν το περιεχόμενο. Αυτή η ακολουθία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τη μοντελοποίηση της συμπεριφοράς των χρηστών στον Ιστό. Στο Εργαστήριο έχει αναπτυχθεί μία μέθοδος που μοντελοποιεί τη συμπεριφορά των χρηστών με γραμματικές, τις οποίες μαθαίνει από τα δεδομένα που συλλέγουν οι εξυπηρετητές. Στα πλαίσια της εργασίας θα βελτιωθεί αυτή η μέθοδος χρησιμοποιώντας καταλόγους του Ιστού (Web directories) ως κατηγοριοποίηση του περιεχομένου που υπάρχει στον Ιστό και το οποίο ανακτούν οι χρήστες.

Syndicate content

© 2018 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"