string(10) "newsevents"
27 Ιουνίου, 2018

Έως 08/07: Μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη για το έργο 'Mηχανική Μάθηση' & 'IASIS'

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, δυνάμει του άρθρου 93 του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 1, άρθρο 24 του Ν. 4386/2016 και του άρθρου 64 του Ν. 4485/2017, καθώς και την απόφαση του ΔΣ Συνεδρία 623η, προκηρύσσει την πρόσληψη ενός (1) επιστημονικού συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «Μηχανική Μάθηση & Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα» (Ε-11513) – Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» – 605η Συνεδρίαση ΔΣ / 18-05-2017 και του προγράμματος / έργου με τίτλο «IASIS – Integration and analysis of heterogeneous big data for precision medicine and suggested treatments for different types of patients» (Ε-12153) – Φορέας Χρηματοδότησης: European Commission – Grant Agreement No 727658.
Ειδικότητα και απαραίτητα τυπικά προσόντα:
Μία (1) θέση Διοικητικής Υποστήριξης, ως εξής:
Χρονική διάρκεια σύμβασης: Έξι (6) μήνες με δυνατότητα επέκτασης έως και και τη λήξη των έργων, στο πλαίσιο του προγράμματος (Ε-11513) και του προγράμματος (Ε-12153), τα οποία υλοποιούνται στις εγκαταστάσεις του ΙΠ&Τ του ΕΚΕΦΕ «.
Απαιτούμενα προσόντα:
• Τελειόφοιτος/η ή πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου τμήματος της αλλοδαπής.
• Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
• Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ.
• Οργανωτικές & διοικητικές ικανότητες και ικανότητα εργασίας σε ομάδα.
Eπιθυμητά προσόντα:
• Mεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην οργάνωση και διοίκηση.
• Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση διοικητικής υποστήριξης.
Περίληψη έργου
«Στο πλαίσιο της υποστήριξης των ερευνητικών δραστηριοτήτων του έργου «Μηχανική Μάθηση» & του έργου «IASIS – Integration and analysis of heterogeneous big data for precision medicine and suggested treatments for different types of patients», οι αρμοδιότητες & τα καθήκοντα της θέσης της Διοικητικής Υποστήριξης, αφορούν στη:
• Διαχείριση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
• Διεκπεραίωση εσωτερικών διοικητικών υποθέσεων
• Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων και στο συντονισμό της ομάδας εργασίας
• Διοργάνωση συναντήσεων εργασίας και επαγγελματικών ταξιδιών».
Επιλογή υποψηφίων
Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία , δικαστική συμπαράσταση ), με επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου 4 παρ.6 του Ν.2207/1994.
Γνωστοποιείται ότι η αξιολόγηση και η τελική σειρά κατάταξης των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί από επιτροπή που θα οριστεί από τα αρμόδια όργανα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», η οποία θα εξετάσει τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα των υποψηφίων, περιλαμβανομένης και συνέντευξης με αυτούς εφόσον κριθεί σκόπιμο.
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από Επιτροπή Επιλογής που θα συγκροτηθεί με απόφαση του ΔΣ του φορέα. Η επιτροπή αξιολογεί τους υποψηφίους και καθορίζει με αιτιολογημένη απόφασή της, τη σειρά προτεραιότητας στους πίνακες επιτυχίας με βάση:
►Τους τίτλους σπουδών και τη βαθμολογία αυτών.
►Τη σχετική επαγγελματική εμπειρία.
►Την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
► Την πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ.
Και το πόρισμα που αποκομίζει από τις ατομικές συνεντεύξεις – εφόσον πραγματοποιηθούν – με καθέναν από αυτούς.
Η διαδικασία αυτή τηρείται, κατά την κρίση της επιτροπής, είτε ενιαίως, είτε κατά στάδια κατά τα οποία γίνεται διαδοχική εκτίμηση των προσόντων των υποψηφίων, αποκλειομένων εκείνων που δεν πληρούν τα κριτήρια των επόμενων σταδίων.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν δεσμευτικά μέχρι την Κυριακή, 08 Ιουλίου 2018 (23:59) μέσω e-mail με θέμα: Αίτηση Υποψηφιότητας για την α.π. 015/2018-1795 Προκήρυξη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»: dd.protokol@admin.demokritos.gr
Για την επιβεβαίωση της υποβολής των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν σχετικό e-mail από το Τμήμα Γραμματείας του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».
Η παρούσα Προκήρυξη, καθώς και η αίτηση – η υποβολή της είναι υποχρεωτική – βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» http://www.demokritos.gr.
Απαραίτητα Δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Βιογραφικό σημείωμα.
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
3. Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους.
4. Εκπληρωμένες οι Στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άρρενες υποψηφίους ή διασφαλισμένη τετραετής αναβολή των στρατιωτικών υποχρεώσεων από την έναρξη της σύμβασης.
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα :
(α) Ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ΄ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, δεν έχουν , λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα έστω και αν λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση.
(β) Ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.
(γ) Ότι δεν έχουν λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
(δ) Ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
6. O κάτοχος τίτλου σπουδών της αλλοδαπής υποβάλλει πράξη αναγνώρισης των τίτλων σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ.
7. Πιστοποιητικό απόδειξη γλωσσομάθειας.
8. Ως προς τον τρόπο απόδειξης της εμπειρίας.
Σε περίπτωση που τίθεται ως προσόν εμπειρία:
(α) Είτε με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας συγκεκριμένης εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της.
(β) Είτε με ομοίου περιεχομένου βεβαίωση αρμόδιας ελληνικής ή αλλοδαπής δημόσιας υπηρεσίας.
(γ) Είτε με όμοια βεβαίωση νομικού προσώπου του άρθρου 14 παρ.1 Ν. 2190/1994.
(δ) Είτε με όμοια βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα.
(ε) Εάν από την προσκομιζόμενη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας, τότε απαιτούνται προσθέτως βεβαίωση του εργοδότη και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 Ν.1599/1986, σε συνδυασμό πάντοτε και με το βιβλιάριο κυρίας ασφάλισης.
Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την κα Θεοδώρα Κατσαμώρη στο τηλέφωνο: 210-6503204 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dkatsamori@iit.demokritos.gr
Aποτελέσματα
Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των υποψηφίων αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/) προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.
Ενστάσεις
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.
Επισημάνσεις
Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται:
– Το Ινστιτούτο (ΙΠ&Τ)
– Η θέση που ενδιαφέρει και η περιγραφή της (Μία (1) θέση Διοικητικής Υποστήριξης)
– Ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2018-1795) της Προκήρυξης
– Ο τίτλος του έργου («Μηχανική Μάθηση & Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα» &
«IASIS – Integration and analysis of heterogeneous big data for precision medicine and suggested treatments for different types of patients»)
– Ο κωδικός του έργου (Ε-11513 & Ε-12153)
– Ο αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ Γεώργιος Παλιούρας)

Deadline to apply / register: 08/07/2018

Μετάβαση στο περιεχόμενο