Αστυακόπουλος Άλκης

210 650 3210

Ο Άλκης Αστυακόπουλος είναι Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το 2007 με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Γεωπληροφορική που έχει αποκτήσει από το Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ το 2009. Τομείς εξειδίκευσης: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, χωρικές βάσεις δεδομένων, Υποδομές Γεωγραφικών Δεδομένων (SDI), χωρική ανάλυση, διαχείριση δασικών πυρκαγιών, μάρκετινγκ του χώρου, χωροθετήσεις, αστικός και περιφερειακός σχεδιασμός, διαμόρφωση σχεδίων επιχειρησιακής ανάπτυξης.
Έχει λάβει μέρος σε πολλά εθνικά και ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα έργα υπό την αρμοδιότητα του Υπευθύνου Έργου ή/και Τεχνικού Συμβούλου καλύπτοντας δραστηριότητες τεχνικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης σε προγράμματα πλαίσια όπως H2020, FP7, ICT/PSP, ICT/SME, LIFE + και ESA. Επίσης δραστηριοποιείται στον τομέα ανεύρεσης συνεργατών και συμμετέχει στη συγγραφή ερευνητικών προτάσεων προς ευρωπαϊκούς (H2020, EASME, EuropeAid, EIB, EBRD) ή/και ελληνικούς φορείς (NSRF, GSRT). Τέλος, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στους τομείς των GIS, των χωρικών βάσεων δεδομένων, και της τυποποίησης του INSPIRE/OGC.

Μετάβαση στο περιεχόμενο