string(4) "jobs"
April 9, 2019

Έως 10/5: Mία (1) θέση Υποψήφιου Διδάκτορα (PhD) στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Υποστήριξη Βιομηχανικών...

  • January 31st, 2020 at 04:02 pm

Tο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (ΕΚΕΦΕ «Δ»), στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Υποστήριξη Βιομηχανικών Υποτροφιών ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος – ΙΣΝ» (Ε-12149), προσκαλεί τους υποψηφίους που ενδιαφέρονται για εφαρμοσμένη έρευνα βιομηχανικού προσανατολισμού, να υποβάλλουν αίτηση για σύναψη σύμβασης υποτροφίας, για μία (1) θέση Υποψήφιου Διδάκτορα (PhD) για δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα επέκτασης ως εξής:
– Υποτροφία για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με τίτλο: «Αναγνώριση και πρόβλεψη σύνθετων γεγονότων από ροές δεδομένων – Distributed Complex Event Recognition and Forecasting».
Ο/Η υποψήφιος/α θα εκπονήσει διδακτορική διατριβή σε συνεργασία με την εταιρεία Marine Traffic και το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».
Το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής είναι η αναγνώριση και η πρόβλεψη σύνθετων γεγονότων από ροές δεδομένων. Οι μέθοδοι που θα αναπτυχθούν θα εφαρμοστούν σε ναυτιλιακά δεδομένα.

Abstract: Event processing has been established as a generic computational paradigm in a wide range of applications. Events report on state changes of a system and its environment, thereby enabling reactive and proactive computing. At the core of event processing systems is an event recognition mechanism. It is the ability of a system to detect events that are considered relevant for processing and, as such, is the basis of situation awareness. The goal of this project is the development of generic event recognition technology that may be utilized for maritime surveillance. To deal with the lack of veracity, probabilistic reasoning techniques will be employed. To address data volume, velocity and distribution, novel algorithms for distributed reasoning under
uncertainty will be developed. Moreover, to allow for proactivity, event forecasting techniques will be proposed. The generic event recognition and forecasting technology will be evaluated using real data streams from the maritime domain.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
– Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Πτυχίο Επιστήμης Υπολογιστών
– Πολύ καλές γνώσεις προγραμματισμού
– Πολύ καλές γνώσεις Τεχνητής Νοημοσύνης
– Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η αίτηση υποβάλλεται από υποψήφιους διδάκτορες με τις εξής προϋποθέσεις:
i) να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής ή Πτυχιούχος ΑΕΙ Πληροφορικής ή Πτυχιούχος Επιστήμης Υπολογιστών.
ii) να μη χρηματοδοτείται για την προτεινόμενη έρευνα από οποιαδήποτε άλλη πηγή κατά τη διάρκεια της σύμβασης.
iii) Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή να έχουν τύχει αναβολής κατάταξης. Οι προϋποθέσεις της παραγράφου αυτής θα πρέπει να πληρούνται κατά τον χρόνο έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πρέπει να υποβληθούν δεσμευτικά μέχρι την Παρασκευή 5 Απριλίου 2019* (23:59), μέσω email με θέμα: Αίτηση Υποψηφιότητας για την α.π. 015/2019-894 Προκήρυξη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Γραμματείας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»: dd.protokol@admin.demokritos.gr
Για την επιβεβαίωση της υποβολής των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν σχετικό e-mail από το Τμήμα Γραμματείας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».
Η παρούσα προκήρυξη, καθώς και όλα τα συνοδευτικά έντυπα – προς υποβολή – που απαιτούνται, βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» http://www.demokritos.gr
* Νέα καταληκτική ημερομηνία λήξης της υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για την ανωτέρω προκήρυξη ορίζεται η Παρασκευή 10 Μάϊου 2019 (10-5-2019).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
2.Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους.
3. Εκπληρωμένες οι Στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άρρενες υποψηφίους ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή να έχουν τύχει αναβολής κατάταξης. Οι προϋποθέσεις της παραγράφου αυτής θα πρέπει να πληρούνται κατά τον χρόνο έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων.
4.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα :
(α) Ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ΄ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, δεν έχουν , λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα έστω και αν λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση.
(β) Ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.
(γ) Ότι δεν έχουν λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
(δ) Ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
5.Οι κάτοχοι τίτλου σπουδών της αλλοδαπής υποβάλλουν πράξη αναγνώρισης των τίτλων σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την κα Σοφία Μαγκιά στο τηλέφωνο: 210-6503022 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: smagki@central.demokritos.gr
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των υποψηφίων αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/) προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Σε κάθε αίτηση υποψηφιότητας πρέπει να αναγράφεται:
– Το Γραφείο (Γραφείο Προέδρου)
– Η θέση που ενδιαφέρει («PhD») και η περιγραφή της (Υποτροφία για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με τίτλο: «Αναγνώριση και πρόβλεψη σύνθετων γεγονότων από ροές δεδομένων – Distributed Complex Event Recognition and Forecasting»)
– Ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2019-894) της Προκήρυξης
– Ο τίτλος του έργου («Υποστήριξη Βιομηχανικών Υποτροφιών ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος – ΙΣΝ»)
– Ο κωδικός του έργου (Ε-12149)
– Η αρμόδια για πληροφορίες (κα Σοφία Μαγκιά)

Deadline to apply / register: 10/05/2019

Skip to content