Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «D4Fly – Detecting Document frauD and iDentity on the fly» – Grant Agreement No 833704 (E-12328), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου, για τέσσερις (4) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, με τα προσόντα, όπως προσδιορίζονται παρακάτω:

Θέση 1 : Μία (1) Θέση νομικού συμβούλου με διδακτορικό τίτλο σπουδών

Θέση 2  : Μία (1) Θέση Διπλωματούχου Αρχιτέκτονα Μηχανικού ΑΕΙ

Θέση 3  : Μία (1) Θέση Electronic Artist

Θέση 4  : Μία (1) Θέση Προγραμματιστή Web Front-End