Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος/ έργου με τίτλο «TRESSPASS – robust Risk basEd Screening and alert System for PASSengers and luggage» – Grant Agreement No 787120 (E-12225), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου, για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη.

Θέση 1: Μια (1) θέση Πτυχιούχου ή επί Πτυχίω Πληροφορικής, Μηχανικός Υπολογιστών ή άλλου σχετικού αντικειμένου ΑΕΙ για την θέση του Intermediate Software Engineer και Game Developer.