Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΕΥΦΥΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» (Ε-12260) με κωδικό (Τ1ΕΔΚ-02070) ΟΠΣ 5030965 στο Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Θέση 1 : «Μία (1) θέση επιστημονικού συνεργάτη που θα ασχοληθεί με την έρευνα και την ανάπτυξη λογισμικού για την επεξεργασία και ανάλυση ηχητικών και οπτικών δεδομένων, καθώς και για την εξαγωγή συμπερασμάτων από πολυμεσικό περιεχόμενο. Η θέση συνδέεται με την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα παραπάνω αντικείμενα».