Το Γραφείο Προέδρου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, δυνάμει του άρθρου 93 του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 1, άρθρο 24 του Ν. 4386/2016 και του άρθρου 64 του Ν. 4485/2017, καθώς και την απόφαση του ΔΣ συνεδρία 670η, προκηρύσσει την πρόσληψη συνεργατών με σύμβαση ανάθεσης έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου με κυλιόμενο ωράριο για έξι (6) μήνες με δυνατότητα παράτασης έως την λήξη του έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «Κάλυψη ανελαστικών λειτουργικών δαπανών του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος» (Ε-11730) – Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» – ΚΥΑ & Αποφάσεις Συνεδριάσεων ΔΣ 496η / 13-9-2012, 482η / 3-5-2012 & 616η συν. Δ.Σ. 18-12- 2017.

ΘΕΣΗ 1 : Μία (1) θέση senior front-end developer για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών και ιστότοπων, στο πλαίσιο των αναγκών του γραφείου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΕΚΕΦΕ «Δ».

ΘΕΣΗ 2  : Μία (1) θέση junior back-end developer εξωτερικού συνεργάτη που αφορά στην ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών και ιστότοπων και θα απασχοληθεί στο Γραφείο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΕΚΕΦΕ «Δ».