Το   Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, δυνάμει του άρθρου 93 του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 1, άρθρο 24 του Ν. 4386/2016 και του άρθρου 64 του Ν. 4485/2017, καθώς και την απόφαση του ΔΣ συνεδρία 674η, προκηρύσσει την πρόσληψη ενός (1) επιστημονικού συνεργάτη με σύμβαση ανάθεσης έργου ή σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «ARIADNE – Artificial Intelligence Aided D-band Network for 5G Long Term Evolution» (Ε-12346) – Grant Agreement No 871464.

Θέση 1 : Μία (1) θέση Πτυχιούχου Πανεπιστημίου Θετικών Επιστημών ή Διπλωματούχος Μηχανικός Ηλεκτρολόγος, Η/Υ, Πληροφορικής.