Το   ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, δυνάμει του άρθρου 93 του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 1, άρθρο 24 του Ν. 4386/2016 και του άρθρου 64 του Ν.  485/2017, καθώς και την απόφαση του ΔΣ Συνεδρία 674η, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, με διάρκεια δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα επέκτασης έως τη λήξη του έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του  ερευνητικού προγράμματος / τίτλο «“Δίκτυο Αριάδνη” Ε- 10807 (Δημόσιος και Ιδιωτικός Φορέας, Παροχή Εξειδικευμένων Ερευνητικών Υπηρεσιών)-643η συν. Δ.Σ. /16-05-2019)».

Θέση 1 : Μια (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη Πτυχιούχου Θετικών Επιστημών ή Πληροφορικής ή Επιστημών Η/Υ η Μηχανικών Η/Υ με Διδακτορικό στις Επιστήμες Η/Υ ή Μηχανικών Η/Υ ή Πληροφορική