Το   Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, δυνάμει του άρθρου 93 του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 1, άρθρο 24 του Ν. 4386/2016 και του άρθρου 64 του Ν. 4485/2017, καθώς και την απόφαση του ΔΣ Συνεδρία 676η, προκηρύσσει την πρόσληψη ενός (1) επιστημονικού συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου με διάρκεια δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / τίτλο «“Δίκτυο Αριάδνη” Ε- 10807 (Δημόσιος και Ιδιωτικός Φορέας, Παροχή Εξειδικευμένων Ερευνητικών Υπηρεσιών)- 643η συν. Δ.Σ. /16-05-2019»

Θέση 1 : Μία (1) θέση Επιστημονικού Συνεργάτη Πτυχιούχου ΑΕΙ /ΑΤΕΙ Τμήματος Πληροφορικής ή Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.