Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «5G!DRONES – Unmanned Aerial Vehicle Vertical Applications’ Trials Leveraging Advanced 5G Facilities» – Grant Agreement No 857031 (Ε-12323), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου για τρεις (3) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου για τις Θέσεις 1, 2 και 3 και δύο (2) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου για τις Θέσεις 4 και 5, με τα προσόντα, όπως προσδιορίζονται στο συνημμένο έγγραφο.

Θέση 1: Πτυχιούχος Πανεπιστημίου θετικών επιστημών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην πληροφορική.
Θέση 2: Πτυχιούχος Πανεπιστημίου κατεύθυνσης Ηλεκτρονικής/Νανοτεχνολογίας ή Πληροφορικής, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο σχεδιασμό συστημάτων (Embedded Systems) ή συναφούς αντικειμένου.
Θέση 3: Πτυχιούχος ή τελειόφοιτος Πανεπιστημίου τμήματος Πληροφορικής ή Μηχανικός Η/Υ, Πληροφορικής.
Θέση 4: Πτυχιούχου Πανεπιστημίου επιστήμης πληροφορικής, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην επιστήμη των υπολογιστών.
Θέση 5: Πτυχιούχου Πανεπιστημίου επιστήμης πληροφορικής, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην πληροφορική.