Το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, δυνάμει του άρθρου 93 του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 1, άρθρο 24 του Ν. 4386/2016, καθώς και την απόφαση του ΔΣ συνεδρία 653η, προκηρύσσει την πρόσληψη τεσσάρων (4) επιστημονικών συνεργατών με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή ανάθεσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «ARIADNE – Artificial Intelligence Aided D-band Network for 5G Long Term Evolution» (Ε-12346) – (Grant Agreement No 871464).

Θέση 1: Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Θετικών Επιστημών ή Διπλωματούχος Μηχανικός Ηλεκτρολόγος, Η/Υ, Πληροφορικής,
Θέση 2: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Θετικών Επιστημών,
Θέση 3: Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Θετικών Επιστημών,
Θέση 4: Μία (1) θέση για μεταδιδακτορική έρευνα σε μηχανική μάθηση σε χρονικά δεδομένα.