Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» προκηρύσσει την πλήρωση τριών (3) θέσεων εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΑΦΗΓΗΣΗ: Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και επιμέλειας ψηφιακού περιεχομένου και παραγωγής προσωποποιημένων ατομικών και συνεργατικών αφηγήσεων» (Ε-12236) με κωδικό T1ΕΔΚ-03584 (MIS 5030204) στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤ).

Θέση 1 : «Μία θέση νέου Ερευνητή-Ερευνήτριας με ειδικότητα: Αρχιτέκτονα Μηχανικού ΑΕΙ με ειδίκευση σε Ψηφιακές Τέχνες».

Θέση 2 : «Μία θέση νέου Ερευνητή-Ερευνήτριας με ειδικότητα: Εικαστικών Τεχνών με εξειδίκευση σε διεπιστημονικές πειραματικές προσεγγίσεις μέσω ψηφιακών και κοινωνικών πρακτικών».

Θέση 3 : «Μία θέση νομικού συμβούλου με διδακτορικό τίτλο σπουδών».