string(4) "jobs"
July 28, 2017

Έως 27/08: Μία (1) θέση επιστημονικού συνεργάτη για το έργο StoryBot

  • October 20th, 2019 at 07:56 pm

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, δυνάμει του άρθρου 93 του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 1, άρθρο 24 του Ν. 4386/2016 καθώς και την απόφαση του ΔΣ συνεδρία 609η, προκηρύσσει την πρόσληψη επιστημονικού συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «StoryBot: Automated workflows in news production towards robot-assisted journalism» (Ε-12169) – Φορέας Χρηματοδότησης: GOOGLE’s Digital News Initiative – 601η Συνεδρίαση ΔΣ / 21-3-2017.
Ειδικότητα και απαραίτητα τυπικά προσόντα:
Έναν Επιστημονικό Συνεργάτη – Ερευνητή για Μαθηματική μοντελοποίηση ροών επιχειρηματικών και ειδησεογραφικών δεδομένων, ως εξής::
Χρονική διάρκεια σύμβασης: Πέντε (5) μήνες, στο πλαίσιο του προγράμματος με ακρωνύμιο «StoryBot», το οποίο υλοποιείται στις εγκαταστάσεις του ΙΠ&Τ του ΕΚΕΦΕ «Δ».
Απαιτούμενα προσόντα:
• Πτυχίο μαθηματικών
• Μεταπτυχιακός τίτλος σε business data/business mathematics/ data analysis ή συναφή τομέα
• Εμπειρία σε στατιστική και επιχειρησιακή έρευνα
• Εμπειρία σε προγραμματισμό
• Ενασχόληση με Ευρωπαϊκά έργα έρευνας και ανάπτυξης
• Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
Περίληψη έργου
Το έργο από πλευράς Δημόκριτου θα αναπτύξει μια υπολογιστική πλατφόρμα για την αυτοματοποιημένη συλλογή, διαχείριση, και παρουσίαση ειδησεογραφικών δεδομένων. Θα ολοκληρώνει υπολογιστικά εργαλεία για αναζήτηση δεδομένων από διάφορες πηγές (π.χ. RSS feeds, social media APIs), σύνθεση δεδομένων (ομαδοποίηση, κατηγοριοποίηση, περίληψη) και εξατομικευμένη παρουσίαση.
Επιλογή υποψηφίων
Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία , δικαστική συμπαράσταση ), με επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου 4 παρ.6 του Ν.2207/1994.
Γνωστοποιείται ότι η αξιολόγηση και η τελική σειρά κατάταξης των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί από επιτροπή που θα οριστεί από τα αρμόδια όργανα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», η οποία θα εξετάσει τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα των υποψηφίων, περιλαμβανομένης και συνέντευξης με αυτούς εφόσον κριθεί σκόπιμο.
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από Επιτροπή Επιλογής που θα συγκροτηθεί με απόφαση του ΔΣ του φορέα. Η επιτροπή αξιολογεί τους υποψηφίους και καθορίζει με αιτιολογημένη απόφασή της, τη σειρά προτεραιότητας στους πίνακες επιτυχίας με βάση:
►Τους τίτλους σπουδών και τη βαθμολογία αυτών.
►Τη σχετική εμπειρία.
►Την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Και το πόρισμα που αποκομίζει από τις ατομικές συνεντεύξεις – εφόσον πραγματοποιηθούν – με καθέναν από αυτούς.
Η διαδικασία αυτή τηρείται, κατά την κρίση της επιτροπής, είτε ενιαίως, είτε κατά στάδια κατά τα οποία γίνεται διαδοχική εκτίμηση των προσόντων των υποψηφίων, αποκλειομένων εκείνων που δεν πληρούν τα κριτήρια των επόμενων σταδίων.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν δεσμευτικά μέχρι την Κυριακή 27 Αυγούστου 2017 (23:59) μέσω e-mail με θέμα: Αίτηση Υποψηφιότητας για την α.π. 015/2017-1768 Προκήρυξη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»: dd.protokol@admin.demokritos.gr
Για την επιβεβαίωση της υποβολής των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν σχετικό e-mail από το Τμήμα Γραμματείας του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».
Η παρούσα Προκήρυξη, καθώς και η αίτηση – η υποβολή της είναι υποχρεωτική – βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» http://www.demokritos.gr.
Απαραίτητα Δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Βιογραφικό σημείωμα.
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
3. Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους.
4. Εκπληρωμένες οι Στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άρρενες υποψηφίους.
5. Πιστοποιητικό απόδειξη γλωσσομάθειας.
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα :
(α) Ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ΄ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, δεν έχουν , λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα έστω και αν λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση.
(β) Ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.
(γ) Ότι δεν έχουν λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
(δ) Ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
7. O κάτοχος τίτλου σπουδών της αλλοδαπής υποβάλλει πράξη αναγνώρισης των τίτλων σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ.
8. Ως προς τον τρόπο απόδειξης της εμπειρίας.
Σε περίπτωση που τίθεται ως προσόν εμπειρία:
(α) Είτε με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας συγκεκριμένης εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της.
(β) Είτε με ομοίου περιεχομένου βεβαίωση αρμόδιας ελληνικής ή αλλοδαπής δημόσιας υπηρεσίας.
(γ) Είτε με όμοια βεβαίωση νομικού προσώπου του άρθρου 14 παρ.1 Ν. 2190/1994.
(δ) Είτε με όμοια βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα.
(ε) Εάν από την προσκομιζόμενη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας, τότε απαιτούνται προσθέτως βεβαίωση του εργοδότη και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 Ν.1599/1986, σε συνδυασμό πάντοτε και με το βιβλιάριο κυρίας ασφάλισης.
Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την κα Θεοδώρα Κατασαμώρη στο τηλέφωνο: 210-6503204 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dkatsamori@iit.demokritos.gr
Aποτελέσματα
Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των υποψηφίων αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/) προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.
Ενστάσεις
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.
Επισημάνσεις
Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται:
– Το Ινστιτούτο (ΙΠ&Τ)
– Η θέση που ενδιαφέρει και η περιγραφή της (Επιστημονικός Συνεργάτης – Ερευνητής για Μαθηματική μοντελοποίηση ροών επιχειρηματικών και ειδησεογραφικών δεδομένων)
– Ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2017-1768) της Προκήρυξης
– Ο τίτλος του έργου («StoryBot: Automated workflows in news production towards robot-assisted journalism»)
– Ο κωδικός του έργου (Ε-12169)
– Ο αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ Ευάγγελος Καρκαλέτσης)

Deadline to apply / register: 27/08/2017

Skip to content