Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Υβριδικά Αυτόνομα Ενεργειακά Συστήματα Έξυπνης Δικτύωσης & Πρόβλεψης (PHAETONS)» (Ε-12279) με κωδικό (Τ1ΕΔΚ-05254) ΟΠΣ 5030966, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2018ΣΕ14510001 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης. Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται μία (1) θέση  έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Ινστιτούτο Πληροφορικής  & Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» μέσω σύναψηςσύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή ανάθεσης έργου, στην οποία θα  προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση στην Πράξη.  Αναλυτική περιγραφή της θέσης με τον αντίστοιχο κωδικό της παρατίθεται  στον Πίνακα του Παραρτήματος.

Θέση 1 : Μία (1) θέση επιστημονικού συνεργάτη.