Το  Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, δυνάμει του άρθρου 93 του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 1, άρθρο 24 του Ν. 4386/2016 και του άρθρου 64 του Ν. 4485/2017, καθώς και την απόφαση του ΔΣ Συνεδρία 670η, προκηρύσσει την πρόσληψη τριών (3) εξωτερικών συνεργατών, με σύμβαση ανάθεσης έργου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης για τις Θέσεις 1 – 2 και διάρκειας πέντε (5) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης για τη Θέση 3 στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «Υπολογιστικό νέφος και τεχνολογίες SDN και ΝFV σε δίκτυα 5G» (Ε-11093) – Απόφαση Χρηματοδότησης 627η συν. Δ.Σ. / 19-09-2018.

Θέση 1 : Μία (1) θέση Πτυχιούχου Πανεπιστημίου Θετικών Επιστημών, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Μηχανικού Η/Υ.

Θέση 2 :  Μία (1) θέση Πτυχιούχου Πανεπιστημίου τμήματος Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ.

Θέση 3 : Μία (1) θέση Πτυχιούχου Πανεπιστημίου τμήματος επιστήμης πληροφορικής.