Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», δυνάμει του άρθρου 93 του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 1, άρθρο 24 του Ν. 4386/2016 και του άρθρου 64 του Ν. 4485/2017 στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με «Experimentation and Validation Openness for Long-term evolution of VErtical inDustries in 5G era and beyond – EVOLVED 5G» Grant Agreement No 1010166080 (Ε-12453), προκηρύσσει μία (1) θέση με σύμβαση εργασίας, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης.

Θέση 1 : Μια (1) θέση Πτυχιούχου ΑΕΙ επιστήμης πληροφορικής