Το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «Υπολογιστικό νέφος και τεχνολογίες SDN και ΝFV σε δίκτυα 5G» (Ε-11093) –687η Συν. 01/07/2021 προκηρύσσει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ενός (1) επιστημονικού συνεργάτη, χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης έως την λήξη του έργου.

Θέση 1 : (1) θέση επιστημονικού συνεργάτη με αντικείμενο τις Τεχνικές κυβερνοασφάλειας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις»