Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων / έργων με τίτλο «‘SAFETY4RAILS’ – Data-based analysis for SAFETY and security protection FOR detection, prevention, mitigation and response in trans-modal metro and RAILway networkS’» (Ε-12414) – Grant Agreement No 883532, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου για πέντε (5) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου.

Θέση 1 : Μία θέση Διπλωματούχου Αρχιτέκτονα Μηχανικού ΑΕΙ με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών επιπέδου Master στον υπολογιστικό σχεδιασμό.

Θέσεις 2-3: Δύο θέσεις Πτυχιούχων Πληροφορικής, Μηχανικών Υπολογιστών ή άλλου σχετικού αντικειμένου ΑΕΙ/TEI για την θέση του Intermediate Software Engineer.

Θέση 4: Μία θέση Data Scientist/Game Developer

Θέση 5: Μία θέση  Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Μηχανικός ΗΥ ή Πτυχιούχος Πληροφορικής, ή άλλου σχετικού αντικειμένου ΑΕΙ για την διαχείριση (management) ερευνητικών έργων