Το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, δυνάμει του άρθρου 93 του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 1, άρθρο 24 του Ν. 4386/2016 και του άρθρου 64 του Ν. 4485/2017, καθώς και την απόφαση του ΔΣ Συνεδρία 629η, προκηρύσσει την πρόσληψη ενός (1) επιστημονικού συνεργάτη, με σύμβαση ανάθεσης έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «e-TRAUMA – e-Training of orthopaedic professionals to decrease morbidity and mortality due to Complex Life Threatening Skeletal Injuries» (Ε-12285) – (Erasmus 629η Συν. ΔΣ/16-11-2018).

Θέση 1: Έρευνας και ανάπτυξης σε θέματα διαδραστικών διαδικτυακών εφαρμογών