string(4) "jobs"
November 17, 2017

Παράταση έως και 12/01 για τη δυνατότητα υποβολής των αιτήσεων για εννέα (9) υποτροφίες με...

  • October 20th, 2019 at 07:40 pm

ΠΑΡΑΤΑΣΗ έως και 12.01.2018 για την υποβολή αιτήσεων για τις 9 υποτροφίες
Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για τη χορήγηση υποτροφιών με στόχο την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής και ερευνητικής συνεργασίας του Ι.Π.&Τ. του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» με τα ακόλουθα Πανεπιστήμια:

Department of Computer Science at the Rice University (RICE), ΗΠΑ (http://compsci.rice.edu/)
Department of Computer Science and Engineering at the University of Texas at Arlington (UTA), ΗΠΑ (http://cse.uta.edu/)
Department of Computer Science at the University of Houston (UH), ΗΠΑ(http://www.cs.uh.edu/)
Faculty of Computer Science at the Dalhousie University (DAL), Καναδάς (http://www.cs.dal.ca/)
Οι υποψήφιοι πρέπει να ικανοποιούν τόσο τα κριτήρια υποψήφιου διδάκτορα του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», όσο και τα αντίστοιχα κριτήρια των ξένων Πανεπιστημίων. Η διδακτορική έρευνα θα εκπονείται σύμφωνα με προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα σε κάθε ένα από τα Ιδρύματα. Το πρόγραμμα προβλέπει παραμονή τουλάχιστον 18 μηνών στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος».
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος αφορά την κάλυψη εννέα (9) θέσεων (2 στο RICE, 1 στο UTA, 5 στο UH & 1 στο DAL) στις ακόλουθες ερευνητικές περιοχές. Για κάθε θέση δίνεται το σχετικό link για την περιγραφή της, καθώς και ο υπεύθυνος Ερευνητής του ΙΠ&Τ για επιπλέον πληροφορίες αναφορικά με το αντικείμενο της θέσης. Επίσης, δίνονται τα στοιχεία επικοινωνίας για τους υπεύθυνους Καθηγητές για κάθε Πανεπιστήμιο.

No
Ερευνητική περιοχή
RICE
UTA
UH
DAL

1
Robot motion planning – Περιγραφή θέσης
Δρ. Β. Καρκαλέτσης (vangelis@iit.demokritos.gr)
X

2
Biological interaction modelling and analysis – Περιγραφή θέσης
Δρ Γ. Παλιούρας (paliourg@iit.demokritos.gr)
X

3
Robot motion signalling in joint action – Περιγραφή θέσης
Δρ Β. Καρκαλέτσης (vangelis@iit.demokritos.gr)

X

4
Identification of argument elements and argument relations in natural language texts
Δρ Β. Καρκαλέτσης (vangelis@iit.demokritos.gr) – Περιγραφή θέσης

X

5
Content-based analysis of multimedia
Δρ Β. Καρκαλέτσης (vangelis@iit.demokritos.gr) – Περιγραφή θέσης

X

6
Translating latent features to actionable knowledge
Δρ Β. Καρκαλέτσης (vangelis@iit.demokritos.gr) – Περιγραφή θέσης

X

7
Multimodal analysis of biomedical texts
Δρ Γ. Παλιούρας (paliourg@iit.demokritos.gr) – Περιγραφή θέσης

X

8
Computationally-Driven Contact-Free Physiological Measurements
Δρ Β. Καρκαλέτσης (vangelis@iit.demokritos.gr) – Περιγραφή θέσης

X

9
Big data analysis for precision medicine
Δρ Γ. Παλιούρας (paliourg@iit.demokritos.gr) – Περιγραφή θέσης

X

Rice
Prof. Lydia E. Kavraki (http://www.cs.rice.edu/~kavraki/)

UTA
Prof. Fillia Makedon (http://heracleia.uta.edu/~makedon/)

UH
Prof. Ioannis Kakadiaris (http://cbl.uh.edu/)

UH
Prof. Ioannis Pavlidis (http://www.cpl.uh.edu/people/ioannis_pavlidis/)

DAL
Prof. Evangelos Milios (https://web.cs.dal.ca/~eem/)

Στο διαγωνισμό δύνανται να συμμετάσχουν:
α) Πτυχιούχοι ΑΕΙ Πληροφορικής ή Διπλωματούχοι Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, του εσωτερικού ή ισοτίμων του εξωτερικού, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ.
β) Φοιτητές τμημάτων ΑΕΙ Πληροφορικής ή Πολυτεχνικών τμημάτων Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, που πρόκειται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους έως τον Ιούλιο 2018.
γ) Μεταπτυχιακοί φοιτητές Πληροφορικής ή Μηχανικοί Η/Υ και Πληροφορικής, που πρόκειται να ολοκληρώσουν το μεταπτυχιακό τους έως τον Ιούλιο 2018.
Η υποτροφία είναι για ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης για άλλα τρία έτη.
Οι αιτήσεις (με φωτογραφία) και τα απαιτούμενα, κάτωθι, δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν δεσμευτικά μέχρι 12/01/2018 (23:59) μέσω mail με θέμα “PhD Scholarships” στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση dkatsamori@iit.demokritos.gr.
Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση (η υποβολή της είναι υποχρεωτική) βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» https://www.iit.demokritos.gr/news.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή καλούνται να υποβάλουν μέχρι τις 12/01/2018 τα εξής:
– Αντίγραφο πτυχίου (και τυχόν μεταπτυχιακού τίτλου) ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών.
– Αναλυτική βαθμολογία.
– Εκτεταμένη περίληψη (περίπου 5 σελίδες) στα Ελληνικά και στα Αγγλικά της πτυχιακής ή διπλωματικής τους εργασίας (προπτυχιακού επιπέδου ή σε επίπεδο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης). Η περίληψη πρέπει να περιλαμβάνει τους στόχους και το αντικείμενο της εργασίας, τα αποτελέσματά της και τις προοπτικές της.
– Έκθεση σκοπιμότητας μιας έως δύο σελίδων, στα Αγγλικά, όπου θα αναφέρονται τα επιστημονικά-ερευνητικά ενδιαφέροντα των υποψηφίων και οι λόγοι για τους οποίους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή στο συγκεκριμένο διδακτορικό πρόγραμμα και στη συγκεκριμένη θεματική κατεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους
– Βιογραφικό σημείωμα στα Αγγλικά συνοδευόμενο από δύο συστατικές επιστολές ή δύο ονόματα για επικοινωνία.
Για τυχόν διευκρινίσεις όσον αφορά στα κριτήρια των Πανεπιστημίων, ιδιαίτερα όσον αφορά στις εξετάσεις για την Αγγλική γλώσσα, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούσαν να στείλουν ερώτημα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση dkatsamori@iit.demokritos.gr (κα Δώρα Κατσαμώρη).
Διαδικασία Επιλογής:
Οι υποψηφιότητες που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν από επιτροπή του Ινστιτούτου σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση θα αξιολογηθούν τα δικαιολογητικά των υποψηφίων λαμβάνοντας υπόψη και τα κριτήρια των Πανεπιστημίων. Τα ονόματα των υποψηφίων που θα προκριθούν με βάση αυτή την αξιολόγηση θα ανακοινωθούν στις 15/01/2018. Μεταξύ αυτών των υποψηφίων θα γίνει και η τελική επιλογή για τη χορήγηση των υποτροφιών. Όσοι προκριθούν στη δεύτερη φάση της αξιολόγησης, θα κληθούν να παρουσιάσουν προφορικά τις διπλωματικές/πτυχιακές τους εργασίες στο Ινστιτούτο το διάστημα 17/01/2018 έως 19/01/2018. Μετά την κάθε παρουσίαση, θα ακολουθεί προφορική συνέντευξη.
Η εξεταστική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων, το περιεχόμενο και την παρουσίαση της διπλωματικής/πτυχιακής εργασίας, καθώς και την παρουσία τους στην συνέντευξη θα καταρτίσει πίνακα βαθμολογίας των υποψηφίων. Θα επιλεγούν οι πρώτοι ανά κατεύθυνση, εφόσον συγκεντρώνουν βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση με 7/10.
Πληροφορίες:
– Υπεύθυνος Εκπαίδευσης του Ινστιτούτου Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
(Δρ Β. Καρκαλέτσης, τηλ: 2106503197, e-mail: vangelis@iit.demokritos.gr )

Deadline to apply / register: 22/12/2017

Skip to content