string(4) "jobs"
December 22, 2017

Παράτασης έως 10/02: Μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη για το έργο 'Mηχανική Μάθηση'

ΠΑΡΑΤΑΣΗ έως 10.02.2018 για την υποβολή αιτήσεων για τιην θέση στο ΕΕ11513
Το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, δυνάμει του άρθρου 93 του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 1, άρθρο 24 του Ν. 4386/2016 και του άρθρου 64 του Ν. 4485/2017, καθώς και την απόφαση του ΔΣ Συνεδρία 616η, προκηρύσσει την πρόσληψη ενός (1) επιστημονικού συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «Μηχανική Μάθηση & Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα» (Ε-11513) – Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» – 605η Συνεδρίαση ΔΣ / 18-05-2017.
Ειδικότητα και απαραίτητα τυπικά προσόντα:
Μία (1) θέση System Administrator, ως εξής:
Χρονική διάρκεια σύμβασης: Έξι (6) μήνες με δυνατότητα επέκτασης έως και είκοσι τέσσερις (24) μήνες, στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Μηχανική Μάθηση &Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα», το οποίο υλοποιείται στις εγκαταστάσεις του ΙΠ&Τ του ΕΚΕΦΕ «Δ».
Απαιτούμενα προσόντα:
• Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ στην Πληροφορική/Επιστήμη Υπολογιστών ή από τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ.
• Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
• Πολύ καλή γνώση στα κάτωθι:

Λειτουργικά Συστήματα
• Linux Debian / Ubuntu

Εικονικοποίηση (Virtualization)
• KVM & Virtualbox Hypervisor • LXC & Docker containers

Παραμετροποίηση και διαχείριση υπηρεσιών (Service management and configuration)
• Web – Apache, Nginx • Databases (MySQL, PostGreSQL, MongoDB) • System (Smartd, Raid, LVM, Postfix, NTP, Bind9, NFS, Samba, ISCSI, Rsync)

Παρακολούθηση δικτύου (Monitoring)
• Nagios & Icinga2 • Munin

Δικτύωση (Networking)
• Basic TCP/IP • VLANs • IPtables firewall configuration or equivalent • Network for Virtual Machines – bridging, NAT, etc • Debugging: tracing, tcpdump/wireshark, ethtool, etc

Eπιθυμητά προσόντα:
Γνώση στα κάτωθι:

Λειτουργικά Συστήματα
• CentOS • FreeNAS or FreeBSD

Παραμετροποίηση και διαχείριση υπηρεσιών (Service management and configuration)
• ISPconfig web hosting panel • CMS (drupal, wordpress) • Development – Git / SVN repositories setup, Gitlab • Cloud infrastructures (Open Nebula , Openstack , Mesos)

Παρακολούθηση δικτύου (Monitoring)
• Ganglia

Δικτύωση (Networking)
• VPN

Περίληψη έργου
«Στο πλαίσιο της υποστήριξης των ερευνητικών δραστηριοτήτων του έργου «Μηχανική Μάθηση και εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα», οι αρμοδιότητες & τα καθήκοντα της θέσης του System Administrator αφορούν:
• στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση λειτουργικού συστήματος Linux και υπηρεσιών αυτού,
• στην παρακολούθηση της υπολογιστικής υποδομής σε θέματα απόδοσης και αστοχίας υλικού,
• στη διαχείριση των ημερησίων διαδικασιών αντιγράφων ασφαλείας,
• στην υποστήριξη των χρηστών του εργαστηρίου στην οργάνωση του υπολογιστικού περιβάλλοντος εργασίας τους, για την ανάπτυξη εφαρμογών,
• στη διαχείριση του υλικού της υποδομής (φυσική εγκατάσταση και απεγκατάσταση εξυπηρετητών, επικοινωνία με τους προμηθευτές για την αγορά ανταλλακτικών εξαρτημάτων, κτλ),
• στην παρακολούθηση και διαχείριση των δικτυακών συσκευών,
• στη διερεύνηση και αντιμετώπιση προβλημάτων του δικτύου και των εξυπηρετητών σε θέματα ασφαλείας.»
Επιλογή υποψηφίων
Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία , δικαστική συμπαράσταση ), με επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου 4 παρ.6 του Ν.2207/1994.
Γνωστοποιείται ότι η αξιολόγηση και η τελική σειρά κατάταξης των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί από επιτροπή που θα οριστεί από τα αρμόδια όργανα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», η οποία θα εξετάσει τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα των υποψηφίων, περιλαμβανομένης και συνέντευξης με αυτούς εφόσον κριθεί σκόπιμο.
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από Επιτροπή Επιλογής που θα συγκροτηθεί με απόφαση του ΔΣ του φορέα. Η επιτροπή αξιολογεί τους υποψηφίους και καθορίζει με αιτιολογημένη απόφασή της, τη σειρά προτεραιότητας στους πίνακες επιτυχίας με βάση:
►Τους τίτλους σπουδών και τη βαθμολογία αυτών.
►Τη σχετική ερευνητική εμπειρία.
►Τον αριθμό δημοσιεύσεων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και παρουσιάσεις σε συνέδρια.
►Την εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα και συγγραφή τεχνικών εκθέσεων.
Και το πόρισμα που αποκομίζει από τις ατομικές συνεντεύξεις – εφόσον πραγματοποιηθούν – με καθέναν από αυτούς.
Η διαδικασία αυτή τηρείται, κατά την κρίση της επιτροπής, είτε ενιαίως, είτε κατά στάδια κατά τα οποία γίνεται διαδοχική εκτίμηση των προσόντων των υποψηφίων, αποκλειομένων εκείνων που δεν πληρούν τα κριτήρια των επόμενων σταδίων.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν δεσμευτικά μέχρι το Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2018 (23:59) μέσω e-mail με θέμα: Αίτηση Υποψηφιότητας για την α.π. 015/2017-2818 Προκήρυξη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»: dd.protokol@admin.demokritos.gr
Για την επιβεβαίωση της υποβολής των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν σχετικό e-mail από το Τμήμα Γραμματείας του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».
Η παρούσα Προκήρυξη, καθώς και η αίτηση – η υποβολή της είναι υποχρεωτική – βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» http://www.demokritos.gr.
Απαραίτητα Δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Βιογραφικό σημείωμα.
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
3. Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους.
4. Εκπληρωμένες οι Στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άρρενες υποψηφίους ή διασφαλισμένη τετραετής αναβολή των στρατιωτικών υποχρεώσεων από την έναρξη της σύμβασης.
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα :
(α) Ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ΄ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, δεν έχουν , λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα έστω και αν λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση.
(β) Ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.
(γ) Ότι δεν έχουν λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
(δ) Ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
6. O κάτοχος τίτλου σπουδών της αλλοδαπής υποβάλλει πράξη αναγνώρισης των τίτλων σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ.
7. Πιστοποιητικό απόδειξη γλωσσομάθειας.
8. Ως προς τον τρόπο απόδειξης της εμπειρίας.
Σε περίπτωση που τίθεται ως προσόν εμπειρία:
(α) Είτε με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας συγκεκριμένης εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της.
(β) Είτε με ομοίου περιεχομένου βεβαίωση αρμόδιας ελληνικής ή αλλοδαπής δημόσιας υπηρεσίας.
(γ) Είτε με όμοια βεβαίωση νομικού προσώπου του άρθρου 14 παρ.1 Ν. 2190/1994.
(δ) Είτε με όμοια βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα.
(ε) Εάν από την προσκομιζόμενη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας, τότε απαιτούνται προσθέτως βεβαίωση του εργοδότη και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 Ν.1599/1986, σε συνδυασμό πάντοτε και με το βιβλιάριο κυρίας ασφάλισης.
Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την κα Θεοδώρα Κατασαμώρη στο τηλέφωνο: 210-6503204 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dkatsamori@iit.demokritos.gr
Aποτελέσματα
Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των υποψηφίων αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/) προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.
Ενστάσεις
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.
Επισημάνσεις
Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται:
– Το Ινστιτούτο (ΙΠ&Τ)
– Η θέση που ενδιαφέρει και η περιγραφή της (Μία (1) θέση System Administrator)
– Ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2017-2818) της Προκήρυξης
– Ο τίτλος του έργου («Μηχανική Μάθηση & Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα»)
– Ο κωδικός του έργου (Ε-11513)
– Ο αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ Γεώργιος Παλιούρας)

Deadline to apply / register: 10/01/2018

Skip to content