string(10) "newsevents"
November 7, 2016

Έως 12/12: Τέσσερις (4) υποτροφίες για την εκπόνηση Διδακτορικής διατριβής του ΙΠ&Τ σε συνεργασία με Πανεπιστήμια του εξωτερικού

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων «Έργο υποστήριξης διεθνών συνεργασιών ΙΠ&Τ με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα» (Ε-11660) – Απόφαση 461η Συν. Δ.Σ./13-7-2011, «Μηχανική Μάθηση» (Ε-11513) – Απόφαση 399η Συν. Δ.Σ./18-6-2008 & «Τεχνολογία γνώσεων και λογισμικού (Ε-10941) – Απόφαση 289η Συν. Δ.Σ./16-3-2001, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για τη χορήγηση υποτροφιών με στόχο την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, όσον αφορά στο πρόγραμμα εκπαιδευτικής και ερευνητικής συνεργασίας του Ι.Π.&Τ. του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» με τα ακόλουθα Πανεπιστήμια:

Department of Computer Science at the University of Texas at Dallas (UTD), ΗΠΑ (http://cs.utdallas.edu/)
Department of Computer Science at the University of Houston (UH), ΗΠΑ (http://www.cs.uh.edu/)
Department of Computer Science at the Rice University (RICE), ΗΠΑ (http://compsci.rice.edu/)
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ικανοποιούν τόσο τα κριτήρια υποψήφιου διδάκτορα του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”, όσο και τα αντίστοιχα κριτήρια των ξένων Πανεπιστημίων. Η διδακτορική έρευνα θα εκπονείται σύμφωνα με προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα σε κάθε ένα από τα Ιδρύματα. Το πρόγραμμα προβλέπει παραμονή τουλάχιστον 18 μηνών στο ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”.
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος αφορά την κάλυψη τεσσάρων (4) θέσεων (1 στο UH, 1 στο RICE και 2 στο UTD) στις ακόλουθες ερευνητικές περιοχές. Για κάθε θέση δίνεται η σχετική περιγραφή, καθώς και ο υπεύθυνος Ερευνητής του ΙΠ&Τ για επιπλέον πληροφορίες αναφορικά με το αντικείμενο της θέσης. Επίσης, δίνονται τα στοιχεία επικοινωνίας για τους υπεύθυνους Καθηγητές για κάθε Πανεπιστήμιο.

Θέση
UH
RICE
UTD

Αναγνώριση επιχειρημάτων σε κείμενα φυσικής γλώσσας, με έμφαση στην αναγνώριση των συστατικών στοιχείων ενός επιχειρήματος και των σχέσεων μεταξύ των στοιχείων αυτών αλλά και μεταξύ διαφορετικών επειχειρημάτων (Identification of argument elements and argument relations in natural language texts) – Περιγραφή θέσης
Δρ. Β. Καρκαλέτσης (vangelis@iit.demokritos.gr)
X

Εξαγωγή επιχειρημάτων από αναρτήσεις χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Argument mining from user generated content) – Περιγραφή θέσης
Δρ Β. Καρκαλέτσης (vangelis@iit.demokritos.gr)

X

Εξαγωγή πληροφορίας από το web για την αναγνώριση και συντήρηση περιγραφών οντοτήτων (Entity Description Maintenance via the Analysis of Unmoderated Online Information Sources) – Περιγραφή θέσης
Δρ Β. Καρκαλέτσης (vangelis@iit.demokritos.gr)

X

Σχεδιασμός κίνησης ρομπότ με βάση την εμπειρία (Experience-Based Robot Planning)
Δρ Β. Καρκαλέτσης (vangelis@iit.demokritos.gr) – Περιγραφή θέσης

X

UH
Prof. Ioannis Kakadiaris (http://cbl.uh.edu/)

RICE
Prof. Lydia E. Kavraki (http://www.cs.rice.edu/~kavraki/)

UTD
Prof. Vincent Ng (vince@hlt.utdallas.edu)

Στο διαγωνισμό δύνανται να συμμετάσχουν:
α) Πτυχιούχοι ΑΕΙ Πληροφορικής ή Διπλωματούχοι Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, του εσωτερικού ή ισοτίμων του εξωτερικού, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ.
β) Φοιτητές τμημάτων ΑΕΙ Πληροφορικής ή Πολυτεχνικών τμημάτων Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, που πρόκειται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους έως τον Ιούλιο 2017.
γ) Μεταπτυχιακοί φοιτητές Πληροφορικής ή Μηχανικοί Η/Υ και Πληροφορικής, που πρόκειται να ολοκληρώσουν το μεταπτυχιακό τους έως τον Ιούλιο 2017.
Η υποτροφία είναι για ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης για άλλα τρία έτη.
Οι αιτήσεις (με φωτογραφία) και τα απαιτούμενα, κάτωθι, δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν δεσμευτικά μέχρι 12-12-2016 (23:59) μέσω mail με θέμα: Αίτηση Υποψηφιότητας για την α.π. 015/2016-2190 Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»: dd.protokol@admin.demokritos.gr
Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση (η υποβολή της είναι υποχρεωτική) βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» http://www.demokritos.gr/Contents.aspx?CatId=1719, καθώς και στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» https://www.iit.demokritos.gr/news.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή καλούνται να υποβάλουν μέχρι τις 12/12/2016 τα εξής:
– Αντίγραφο πτυχίου (και τυχόν μεταπτυχιακού τίτλου) ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών.
– Αναλυτική βαθμολογία.
– Εκτεταμένη περίληψη (περίπου 5 σελίδες) στα Ελληνικά και στα Αγγλικά της πτυχιακής ή διπλωματικής τους εργασίας (προπτυχιακού επιπέδου ή σε επίπεδο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης). Η περίληψη πρέπει να περιλαμβάνει τους στόχους και το αντικείμενο της εργασίας, τα αποτελέσματά της και τις προοπτικές της.
– Έκθεση σκοπιμότητας μιας έως δύο σελίδων, στα Αγγλικά, όπου θα αναφέρονται τα επιστημονικά-ερευνητικά ενδιαφέροντα των υποψηφίων και οι λόγοι για τους οποίους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή στο συγκεκριμένο διδακτορικό πρόγραμμα και στη συγκεκριμένη θεματική κατεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους
– Βιογραφικό σημείωμα στα Αγγλικά συνοδευόμενο από δύο συστατικές επιστολές ή δύο ονόματα για επικοινωνία.
Όσον αφορά στα κριτήρια των Πανεπιστημίων (βλ. σχετικές πληροφορίες στη σχετική ανακοίνωση στη σελίδα του ΙΠ&Τ: https://www.iit.demokritos.gr/edu/joint_phd_requirements), οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν συμπληρωματικό σημείωμα με τις ενέργειες που έχουν κάνει για να ικανοποιήσουν τα κριτήρια αυτά, ιδιαίτερα όσον αφορά στις εξετάσεις για την Αγγλική γλώσσα.
Διαδικασία Επιλογής:
Οι υποψηφιότητες που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν από επιτροπή του Ινστιτούτου σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση θα αξιολογηθούν τα δικαιολογητικά των υποψηφίων λαμβάνοντας υπόψη και τα κριτήρια των Πανεπιστημίων. Τα ονόματα των υποψηφίων που θα προκριθούν με βάση αυτή την αξιολόγηση θα ανακοινωθούν στις 16/12/2016. Μεταξύ αυτών των υποψηφίων θα γίνει και η τελική επιλογή για τη χορήγηση των υποτροφιών. Όσοι προκριθούν στη δεύτερη φάση της αξιολόγησης, θα κληθούν να παρουσιάσουν προφορικά τις διπλωματικές/πτυχιακές τους εργασίες στο Ινστιτούτο από 19/12/2016 μέχρι 22/12/2016. Μετά την κάθε παρουσίαση, θα ακολουθεί προφορική συνέντευξη.
Η εξεταστική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων, το περιεχόμενο και την παρουσίαση της διπλωματικής/πτυχιακής εργασίας, καθώς και την παρουσία τους στην συνέντευξη θα καταρτίσει πίνακα βαθμολογίας των υποψηφίων. Θα επιλεγούν οι πρώτοι ανά κατεύθυνση, εφόσον συγκεντρώνουν βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση με 7/10.
Πληροφορίες:
– Γραμματεία SKEL: Χ. Αρμενιάκου & Δ. Κατσαμώρη (gram_skel@iit.demokritos.gr)
Τηλ.: 210 6503204
Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των υποψηφίων αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/) προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.
Προσοχή: Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο (Ι.Π.Τ.), ο αριθμός της ερευνητικής περιοχής που ενδιαφέρει, ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2016-) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι τίτλοι των έργων [(«Έργο υποστήριξης διεθνών συνεργασιών ΙΠ&Τ με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα») – («Μηχανική Μάθηση») – («Tεχνολογία γνώσεων και λογισμικού»)], οι κωδικοί των έργων αντιστοίχως (Ε-11660, Ε-11513, Ε-10941) και ο αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ Β. Καρκαλέτσης).
Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των υποψηφίων αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/) προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Deadline to apply / register: 12/12/2016

Skip to content