string(10) "newsevents"
October 26, 2018

Έως 3/12: Υποβολή αιτήσεων για δέκα (10) υποτροφίες με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής του ΙΠ&Τ σε συνεργασία με Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Δέκα (10) υποτροφίες για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής από κοινού στο ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” και σε Πανεπιστήμια των ΗΠΑ και του Καναδά.
Έρευνα στους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης, της Ρομποτικής, της Μηχανικής Μάθησης, των Big Data και της Βιοπληροφορικής.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 3/12/2018
Τι προσφέρουν τα Joint PhD programs:
– Έρευνα σε τομείς αιχμής της πληροφορικής, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική, τα big data, η μηχανική μάθηση και η βιοπληροφορική.
– Έρευνα σε κορυφαία Πανεπιστήμια των ΗΠΑ και του Καναδά:
https://www.iit.demokritos.gr/news/scholarships2019
• Department of Computer Science at the Rice University (RICE), ΗΠΑ (http://compsci.rice.edu/)
• Department of Computer Science and Engineering at the University of Texas at Arlington (UTA), ΗΠΑ (http://cse.uta.edu/)
• Department of Computer Science at the University of Houston (UH), ΗΠΑ (http://www.cs.uh.edu/)
• Faculty of Computer Science at the Dalhousie University (DAL), Καναδάς (http://www.cs.dal.ca/)
– Έρευνα στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το μεγαλύτερο διεπιστημονικό ερευνητικό κέντρο της Ελλάδας και συγκεκριμένα στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Γνώσεων και Λογισμικού (SKEL Lab), του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ).
– Πλήρης υποτροφία που καλύπτει τα δίδακτρα και τα έξοδα διαβίωσης, σε Ελλάδα και εξωτερικό, μετακινήσεις, καθώς και τα έξοδα συμμετοχής σε επιστημονικά συνέδρια.
– Άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας μέσα από την πρακτική άσκηση σε κορυφαίες εταιρείες στις ΗΠΑ και στον Καναδά.
Διαδικασία εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής: Οι υπότροφοι διαμένουν τα 2 πρώτα χρόνια στο εξωτερικό, όπου παρακολουθούν υποχρεωτικά μαθήματα. Στη συνέχεια, διενεργούν τη βασική ερευνητική εργασία του διδακτορικού στο ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” για διάστημα 1,5 έτους, και τέλος, επιστρέφουν στο εξωτερικό για να ολοκληρώσουν την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής. Οι υποψήφιοι πρέπει να ικανοποιούν τόσο τα κριτήρια υποψήφιου διδάκτορα του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», όσο και τα αντίστοιχα κριτήρια των ξένων Πανεπιστημίων.
Η επιτυχία του προγράμματος υποτροφιών:
Το πρόγραμμα υποτροφιών για Joint PhDs διενεργείται με μεγάλη επιτυχία από το 2008 και βασίζεται στις διεθνείς ερευνητικές συνεργασίες του ΙΠ&Τ, του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”. Οι φοιτητές και απόφοιτοι του προγράμματος είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν και με μερικά από τα κορυφαία Πανεπιστήμια στις ΗΠΑ, όπως το University of Southern California, το Carnegie Mellon University, το Yale University, αλλά και να εργαστούν σε εταιρίες τεχνολογικούς κολοσσούς, όπως η Toshiba, η Uber, η Amazon.
Τι λένε για το πρόγραμμα υποτροφιών οι απόφοιτοι και οι τρέχοντες υπότροφοι.
Eίδος υποτροφίας: Η υποτροφία είναι πλήρης (καλύπτει τα δίδακτρα, το κόστος διαβίωσης, μετακινήσεις και τα έξοδα συμμετοχής σε επιστημονικά συνέδρια).
Προσφερόμενες θέσεις:
Ιnstitutions: Rice University & NCSR Demokritos
Θέση 1
Field: Artificial Intelligence / Bioinformatics
Computational modelling and analysis of biological interaction
Θέση 2
Field: Artificial Intelligence / Robotics
Exploiting past experiences for robotic exploration
__________________________________________________________________________
Institutions: University of Texas at Arlington & NCSR Demokritos
Θέση 3
Field: Artificial Intelligence / Human-Robot Collaboration
Robotic social intelligence for human-robot collaboration
__________________________________________________________________________
Institutions: Houston University & NCSR Demokritos
Θέση 4
Field: Artificial Intelligence/ Machine Learning
Deep Learning for the analysis of multimedia content
Θέση 5
Field: Artificial Intelligence / Deep Learning / Big Data / Linked Data
Towards using linked data for interpreting deep learning models
Θέση 6
Field: Computational Physiology / Artificial Intelligence
Computationally-Driven Contact-Free Physiological Measurements
Θέση 7
Field: Artificial Intelligence/ Text Mining / Bioinformatics
Extracting knowledge from multiple modalities in biomedical publications
Θέση 8
Field: Artificial Intelligence / Natural Language Processing / Argument Mining
Content Analysis in natural language texts
__________________________________________________________________________
Institutions: Dalhousie University & NCSR Demokritos
Θέση 9
Field: Big data/ Machine Learning / Knowledge representation
Big data analysis for precision medicine
Θέση 10
Field: Artificial Intelligence / Data Mining / Big Data
Data mining for forecasting anomalies in maritime data
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν:
α) Πτυχιούχοι ΑΕΙ Πληροφορικής ή Διπλωματούχοι Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, του εσωτερικού ή ισοτίμων του εξωτερικού, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ.
β) Φοιτητές τμημάτων ΑΕΙ Πληροφορικής ή Πολυτεχνικών τμημάτων Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, που πρόκειται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους έως τον Ιούλιο 2019.
γ) Μεταπτυχιακοί φοιτητές Πληροφορικής ή Μηχανικοί Η/Υ και Πληροφορικής, που πρόκειται να ολοκληρώσουν το μεταπτυχιακό τους έως τον Ιούλιο 2019.
Οι αιτήσεις (με φωτογραφία) και τα απαιτούμενα, κάτωθι, δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν δεσμευτικά μέχρι 03/12/2018 (23:59) μέσω email με θέμα “PhD Scholarships” στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση dkatsamori@iit.demokritos.gr.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή καλούνται να υποβάλουν μέχρι τις 03/12/2018 τα εξής:
– Αίτηση συμμετοχής (έντυπο αίτησης)
– Αντίγραφο πτυχίου (και τυχόν μεταπτυχιακού τίτλου) ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών.
– Αναλυτική βαθμολογία.
– Εκτεταμένη περίληψη (περίπου 5 σελίδες) στα Ελληνικά και στα Αγγλικά της πτυχιακής ή διπλωματικής τους εργασίας (προπτυχιακού επιπέδου ή σε επίπεδο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης). Η περίληψη πρέπει να περιλαμβάνει τους στόχους και το αντικείμενο της εργασίας, τα αποτελέσματά της και τις προοπτικές της.
– Έκθεση σκοπιμότητας μιας έως δύο σελίδων, στα Αγγλικά, όπου θα αναφέρονται τα επιστημονικά-ερευνητικά ενδιαφέροντα των υποψηφίων και οι λόγοι για τους οποίους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή στο συγκεκριμένο διδακτορικό πρόγραμμα και στη συγκεκριμένη θεματική κατεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους
– Βιογραφικό σημείωμα στα Αγγλικά συνοδευόμενο από δύο συστατικές επιστολές ή δύο ονόματα για επικοινωνία.
Για τυχόν διευκρινίσεις όσον αφορά στα κριτήρια των Πανεπιστημίων, ιδιαίτερα όσον αφορά στις εξετάσεις για την Αγγλική γλώσσα, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούσαν να στείλουν ερώτημα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση dkatsamori@iit.demokritos.gr (κα Δώρα Κατσαμώρη).
Διαδικασία Επιλογής:
Οι υποψηφιότητες που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν αρχικά από Επιτροπή του Ινστιτούτου σε δύο φάσεις και όσοι προκριθούν θα αξιολογηθούν από Επιτροπή του αντίστοιχου Πανεπιστημίου, κατά την διάρκεια της τελικής φάσης αξιολόγησης. Στην πρώτη φάση θα αξιολογηθούν τα δικαιολογητικά των υποψηφίων λαμβάνοντας υπόψη και τα κριτήρια των Πανεπιστημίων. Τα ονόματα των υποψηφίων που θα προκριθούν με βάση αυτή την αξιολόγηση θα ανακοινωθούν στις 05/12/2018. Μεταξύ αυτών των υποψηφίων θα γίνει και η τελική επιλογή για τη χορήγηση των υποτροφιών. Όσοι προκριθούν στη δεύτερη φάση της αξιολόγησης, θα κληθούν να παρουσιάσουν προφορικά τις διπλωματικές/πτυχιακές τους εργασίες στο Ινστιτούτο το διάστημα από 10/12/2018 έως 14/12/2018. Μετά την κάθε παρουσίαση, θα ακολουθεί προφορική συνέντευξη.
Η εξεταστική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων, το περιεχόμενο και την παρουσίαση της διπλωματικής/πτυχιακής εργασίας, καθώς και την παρουσία τους στην συνέντευξη θα καταρτίσει πίνακα βαθμολογίας των υποψηφίων. Θα επιλεγούν οι πρώτοι ανά θέση, εφόσον συγκεντρώνουν βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση με 7/10. Οι εν λόγω υποψήφιοι, στη συνέχεια, θα κληθούν σε συνέντευξη και θα αξιολογηθούν από Επιτροπή Αξιολόγησης του αντίστοιχου Πανεπιστημίου.
Πληροφορίες:
– Υπεύθυνος Εκπαίδευσης του Ινστιτούτου Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
(Δρ Β. Καρκαλέτσης, τηλ: 2106503197, e-mail: vangelis@iit.demokritos.gr )

Deadline to apply / register: 03/12/2018

Skip to content