Το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π. & Τ.) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» προκηρύσσει  την πλήρωση δύο (2) θέσεων εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβαση ανάθεσης έργου, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Πολιτιστικές διαστάσεις της βαθιάς μάθησης CULDILE» (Ε-12259) με κωδικό (Τ1ΕΔΚ-03785) MIS (ΟΠΣ) 5030959 στο Ινστιτούτο. Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Πολιτιστικές διαστάσεις της βαθιάς μάθησης CULDILE» (Ε-12259) με κωδικό (Τ1ΕΔΚ-03785) MIS (ΟΠΣ) 5030959, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2018ΣΕ14510001 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

ΘΕΣΗ 1  : Μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, κάτοχου διδακτορικού τίτλου  σπουδών που θα ασχοληθεί με την έρευνα και ανάπτυξη σε θέματα ψηφιακής  επεξεργασίας και αναγνώρισης εγγράφων με έμφαση στην επεξεργασία ιστορικών  χειρογράφων.

 ΘΕΣΗ 2  : Μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, κάτοχου Πανεπιστημιακού  τίτλου σπουδών που θα ασχοληθεί με την έρευνα και ανάπτυξη σε θέματα  ψηφιακής επεξεργασίας και αναγνώρισης εγγράφων με έμφαση στην επεξεργασία  ιστορικών χειρογράφων.