Το «ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΑΦΗΓΗΣΗ: Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και επιμέλειας ψηφιακού περιεχομένου και παραγωγής προσωποποιημένων ατομικών και  συνεργατικών αφηγήσεων» (Ε-12236) με κωδικό T1ΕΔΚ-03584 (MIS 5030204) στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Θέση 1 :  Μία θέση νέου Ερευνητή-Ερευνήτριας με ειδικότητα: Αρχιτέκτονα Μηχανικού ΑΕΙ με ειδίκευση σε Ψηφιακές Τέχνες.

Θέση 2 : Μία θέση νέου Ερευνητή-Ερευνήτριας με ειδικότητα: Εικαστικών Τεχνών με εξειδίκευση σε διεπιστημονικές πειραματικές προσεγγίσεις μέσω ψηφιακών και κοινωνικών πρακτικών.