Το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, δυνάμει του άρθρου 93 του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 1, άρθρο 24 του Ν. 4386/2016 και του άρθρου 64 του Ν. 4485/2017, καθώς και την απόφαση του ΔΣ Συνεδρία 669η, προκηρύσσει την πρόσληψη δύο (2) εξωτερικών συνεργάτών, με σύμβαση ανάθεσης έργου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου και ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «PALANTIR» (Ε-12407) – Απόφαση Χρηματοδότησης Grant Agreement No 883371.

Θέση 1 : «Πτυχιούχος Πανεπιστημίου τμήματος Πληροφορικής/Τηλεπικοινωνιών ή Μηχανικού Η/Υ, Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας»

Θέση 2 : «Πτυχιούχος Πανεπιστημίου τμήματος Πληροφορικής/Τηλεπικοινωνιών ή Μηχανικού Η/Υ, Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας»

Θέση 3 : «Πτυχιούχος Πανεπιστημίου θετικών επιστημών κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις τηλεπικοινωνίες»