Το  Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «ARIADNE – Artificial Intelligence Aided D-band Network for 5G Long Term Evolution»(HORIZON 2020- Grant Agreement No 871464)» (Ε-12346),προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου, για δύο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών

Θέση  1: Μία (1) θέση έρευνας σε Αναγνώριση Γεγονότων από Δεδομένα σε Περιβάλλοντα Θορύβου.

Θέση 2: Μία (1) θέση μεταδιδακτορικής Έρευνας και Ανάπτυξης σε Αναγνώριση Γεγονότων από Δεδομένα.