Προκήρυξη για την πλήρωση έξι (6) θέσεων εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΑΦΗΓΗΣΗ: Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και επιμέλειας ψηφιακού περιεχομένου και παραγωγής προσωποποιημένων ατομικών και συνεργατικών αφηγήσεων» (Ε-12236) με κωδικό T1ΕΔΚ-03584 (MIS 5030204) στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Θέση 1 & 2: Πτυχιούχοι Πληροφορικής, Διπλωματούχοι Μηχανικοί Υπολογιστών ή άλλου σχετικού αντικειμένου ΑΕΙ
Θέση 3: Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΑΕΙ
Θέση 4: Πτυχιούχος Καλών Τεχνών
Θέση 5: Διπλωματούχος Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής ΑΕΙ
Θέση 6: Νομικός σύμβουλος