Το  Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, δυνάμει του άρθρου 93 του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 1, άρθρο 24 του Ν. 4386/2016 και του άρθρου 64 του Ν. 4485/2017, καθώς και την απόφαση του ΔΣ συνεδρία 670η, προκηρύσσει την πρόσληψη τεσσάρων (4) επιστημονικών συνεργατών με σύμβαση ανάθεσης έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «INFORE – Interactive Extreme-Scale Analytics and Forecasting» (Ε-12294) – Grant Agreement No 825070.

Θέση 1: Μία (1) θέση έρευνας στην αναγνώριση γεγονότων από δεδομένα.

Θέση 2 : Μία (1) θέση ”Έρευνας και Ανάπτυξης σε Πρόβλεψη Σύνθετων Γεγονότων από Δεδομένα”.

Θέση 3 : Μία (1) θέση «Έρευνας και Ανάπτυξης σε Πρόβλεψη Σύνθετων Γεγονότων από Δεδομένα».

Θέση 4 : Μία (1) θέση έρευνας σε θέματα διερεύνησης & ανάλυσης αναγκών, αναζήτησης χρηστών, καθώς και διάχυσης αποτελεσμάτων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου.