Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων / έργων με τίτλο «VAST – Values across Space and Time» (Ε-12436) – Grant Agreement No 101004949, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου για τέσσερις (4) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, χρονικής διάρκειας πέντε (5) μηνών με δυνατότητα παράτασης έως την λήξη του έργου.

Θέση 1 : Μία θέση (1) υπευθύνου για την νομική υποστήριξη του ερευνητικού προγράμματος.

Θέση 2 : Μία (1) θέση υποστήριξης της έρευνας σε κατανεμημένες γεωχωρικές βάσεις.

Θέση 3 : Μία (1) θέση προγραμματιστή για μοντελοποίηση δεδομένων και περιεχομένου.

Θέση 4 : Μία (1) θέση Υπεύθυνου Προώθησης, Διάχυσης και Αξιοποίησης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων.